ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 76 - 18/11/2009

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ».

 

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθμ. 20/09 εγκύκλιός μας.
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την υπ΄ αριθμ. 26637/4.9.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1888 τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 33891/606/7.5.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Μητρότητας», με την οποία, οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3-4-2008) έχουν εφαρμογή και στις ασφαλισμένες του τ. ΤΑΞΥ, οι οποίες έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από τον συσταθέντα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.3655/2008, «Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου.
Συν/να : 3 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αριθμ. 26637/1050
Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 33891/606/7.5.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 142 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004).

5. Τις διατάξεις της υπΆ αριθμ. 30874/23.6.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004.

6. Τις διατάξεις της υπΆ αριθμ. 33891/606/7.5.2008, ΦΕΚ 833/Β΄/9.5.2008, απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ
58/Α΄/3.4.2008).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υπΆ αριθμ. 33891/606/7.5.2008, (ΦΕΚ 833/Β΄/9.5.2008),απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας αντικαθίσταται ως εξής :

«β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή από τον συσταθέντα σε αυτό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008), Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.»
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ . ΠΕΤΡΑΛΙΑ