Ερωτήσεις

61. Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 επιχείρηση μέχρι 31/12/2012 εξέδιδε τα χειρόγραφα Δελτία Αποστολής αθεώρητα.
Η ΠΟΛ.1004/4.1.2013 στην παρ.1 αναφέρει ότι « οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζόμενων στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα αυτού. »
Θέλω λοιπόν να διευκρινίσετε αν η επιχείρηση αυτή, από 1/1/2013 πρέπει να θεωρεί τα χειρόγραφα Δελτία Αποστολής ή όχι.  

Απάντηση

Επί χειρόγραφης έκδοσης του δελτίου αποστολής του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση, ενώ επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτού με τη χρήση Η/Υ, αυτό θα πρέπει να φέρει σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2-6-2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19-6-2003) εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα αυτού.

Το Δελτίο Αποστολής ως φορολογικό στοιχείο, και με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ εκδίδεται θεωρημένο. Όμως από τη στιγμή που συνεχίζετε να εντάσσεστε στις απαλλαγές της  ΠΟΛ.1083/2.6.2003, τότε έχετε το δικαίωμα να συνεχίσετε να εκδίδετε αθεώρητα τα χειρόγραφα Δελτία Αποστολής σας.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.