.

Άρθρο 66
Απαγόρευση εργασίας

1. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του κε­φαλαίου αυτού ανήκει στο Σ.ΕΠ.Ε..

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. απαγορεύουν τη συνέχιση της εργασίας του ανηλίκου σε ορισμένη επιχείρηση, όταν απασχολείται σε συνθήκες που δεν διασφαλίζουν τη σωματική ή την ψυχική του υγεία.