ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 61 - 23/09/2009

ΘΕΜΑ : Α. Τρόπος και προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Β. Τροποποίηση συχνότητας υποβολής Α.Π.Δ. για το εργαζόμενο κατ΄οίκον του εργοδότη προσωπικό. Τριμηνιαία υποβολή αυτής.

 

Α. Με τις διατάξεις της Απόφασης Φ11321/12352/1071/19-6-09 της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους και οι οποίοι έχουν απογραφεί ως εργοδότες κατά το άρθρο 9 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Επομένως, οι εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους:
α) οικιακούς βοηθούς 
β) λοιπά πρόσωπα που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (δηλαδή παραδουλεύτρες, baby sitters, νοσοκόμους, κηπουρούς κ.λπ.) διατηρούν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Γεν. Έγγ. Ε40/368/4-9-2009.

Για τις προθεσμίες των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό–μαγνητικό μέσο ή εγγράφως, παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από την παρ. 5 (μετά την αναρίθμηση της παρ.6, που έγινε με την απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/20042/1600) του άρθρου 16 της απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/30819/1977/2.3.2004, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στα ισχύοντα (Γεν. Εγγρ. Ε40/368/4-9-2009).

Β. Με τις διατάξεις της Φ.11321/20042/1600/12-8-08 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 1723/27-8-08) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα με συνεχή δραστηριότητα υποβάλλουν την ΑΠΔ κάθε τρίμηνο.

Οι εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους:
α) οικιακούς βοηθούς (δηλαδή πρόσωπα που προσφέρουν γενικές
υπηρεσίες) ή
β) λοιπά πρόσωπα (που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως
κηπουροί, παραδουλεύτρες, συνοδοί κ.λπ.) περιλαμβάνονται στους ως άνω εργοδότες και, επομένως, από 1/1/02 είχαν υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας Α.Π.Δ.

Όμως, για λόγους απλούστευσης διαδικασιών υποβολής της Α.Π.Δ. στη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών, κρίθηκε σκόπιμο να επέλθουν τροποποιήσεις ως προς τη συχνότητα υποβολής της.

Έτσι, με την Φ.11321/30819/1997/2-3-04 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επήλθαν – μεταξύ άλλων – τροποποιήσεις και στην παρ.3 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. που αφορούν τους εργοδότες οικιακού προσωπικού.

Συγκεκριμένα, με την παρ.4 ορίσθηκε ότι : «Τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος, υποβάλλουν μία Α.Π.Δ. κατ΄ έτος, η οποία αναφέρεται στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο κάθε έτους εκτός και αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία της Α.Π.Δ. Η πρώτη Α.Π.Δ. υποβάλλεται στο ημερολογιακό τρίμηνο που αναφέρεται η έναρξη της απασχόλησης.
Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της απασχόλησης – ασφάλισης, η διακοπή της απασχόλησης και η μεταβολή του προσώπου του απασχολούμενου δηλώνονται με το έντυπο γνωστοποίησης μεταβολών της παρ.1 του άρθρου 11 του παρόντος».

Λόγω, όμως, των ιδιομορφιών που παρουσιάζει τόσο η απασχόληση όσο και η ασφάλιση του προσωπικού που εργάζεται κατ΄ οίκον του εργοδότη και επειδή δημιουργήθηκαν νέες δυσκολίες στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, προτάθηκε η κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., ώστε τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους να επανέλθουν στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, δηλαδή στην τριμηνιαία Α.Π.Δ.

Έτσι, με τις ως άνω διατάξεις καταργείται η παρ.3 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και οι εργοδότες του εργαζόμενου κατ΄ οίκον προσωπικού επανέρχονται στην τριμηνιαία υποβολή Α.Π.Δ.

Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4/04 – 30/9/09

Όσες Α.Π.Δ. περιόδου 1/4/04 – 30/9/09 δεν έχουν υποβληθεί (εξαιρουμένων εκείνων του Α΄ τριμήνου κάθε έτους καθώς και εκείνων που αφορούσαν την έναρξη απασχόλησης, για τις οποίες υπήρχε νομοθετημένη υποχρέωση υποβολής τους) θα πρέπει να υποβληθούν, ύστερα από σχετική ενημέρωση των υπόχρεων εργοδοτών, μέχρι 31/1/2010 χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις (ΠΕΠΕΕ).

Υπενθυμίζεται, ότι (όπως σας είχαμε κάνει γνωστό και με το Α22/405/27-1-05 Γενικό Έγγραφο) οι Π.Ε.Π.Ε.Ε. που έχουν συνταχθεί για περιπτώσεις που δεν υφίστατο υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ