Αριθμ. Πρωτ. 12410 - 08/09/2009

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2009.

 

1) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Οι ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης για το 2009 παραμένουν οι ίδιες, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008, τόσο για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εφεξής (πρωτοείσακτοι στην Κοινωνική ασφάλιση).

2) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Οι ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Υγείας  για το έτος 2009, για μεν τους ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 Ν.2084/92) παραμένουν οι ίδιες με αυτές που ίσχυαν την 31-12-2008 (δηλ. 7,65% Χ ασφαλιστική κατηγορία Χ 12 μήνες). 

 Για δε τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993) για  τους οποίους ίσχυε η τιμή 75 € (75 € Χ 12 μήνες) σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΕΣ/Φ39/9/75424/31-7-2009 εγκύκλιο αρ. 76 του Ο.Α.Ε.Ε., μετά τη νεώτερη με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ7/17/84558/31-8-2009 εγκύκλιο αριθ. 84 του Ο.Α.Ε.Ε. διαμορφώνονται σε 90 € (ενενήντα) από 1-7-2009.
                
Η Προϊσταμένη Περ.Δ/νσης
Χ.Σαββιδάκη