Ερωτήσεις

40. Φυσικοθεραπευτής, ο οποίος έχει ήδη κόψει ΑΠΥ στον ΕΟΠΥΥ για συνεδρίες που έγιναν μέσα στο 2012, τις οποίες (ΑΠΥ) τις έχει καταθέσει, μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά - παραπεμπτικά που απαιτούνται και περιμένει να πληρωθεί.  Εώς 31/12/12 έχει πληρωθεί τις ΑΠΥ που αφορούν περίοδο έως 31/8/2012.
Όλες οι ΑΠΥ  έχουν ήδη περαστεί στο Βιβλίο εσόδων εξόδων.
Τι εγγραφή μπορώ να κάνω στο τέλος της χρήσης, έτσι ώστε να μην φορολογηθεί για τα ποσά τα οποία δεν έχει εισπράξει, δεδομένου ότι και ο ΕΟΠΥΥ θα εκδώσει βεβαίωση για το ποσό που έχει πληρώσει στον φυσικοθεραπευτή, και τις ανάλογες κρατήσεις που έχουν γίνει?

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.7 του Ν.2238/1994 ισχύουν τα παρακάτω:
7. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.
Ειδικά, για συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες, το εισόδημα που αποκτούν κάθε χρόνο από τα έργα της πνευματικής τους παραγωγής κατανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί στο έτος της κτήσης
 του και στα τρία επόμενα έτη. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που προκύπτει ζημία.
Περαιτέρω σας εκθέτουμε παρόμοια περίπτωση σύμφωνα με το  Εγγ. 1079447/2068/Α0012/06-10-04

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρόνος έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από ιατρούς.

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3. Επίσης από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1075711/1267/Α0012/26.01.01 και 1016888309/Α0012/27.02.02 έγγραφα μας) ότι ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των ιατρών που συμβάλλονται με το Δημόσιο θεωρείται και εκείνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος – ιατρός έλαβε με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της έκδοσης του εντάλματος πληρωμής των αμοιβών του από τις Διευθύνσεις Εντελλομένων Εξόδων, καθόσον η έκδοση αυτή καθεαυτή συνιστά πίστωση του ποσού των αμοιβών στα βιβλία του οφειλέτου Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Ύστερα από τα παραπάνω ως χρόνος απόκτηση των αμοιβών των ιατρών που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο οι δικαιούχοι έλαβαν γνώση της έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή έλαβαν τη σχετική βεβαίωση αμοιβών στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται το σύνολο των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν στο όνομά τους και το συνολικό ποσό των δικαιουμένων αμοιβών, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης του προβλεπομένου από τον Κ.Β.Σ. παραστατικού στοιχείου.

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. από τους γιατρούς για αμοιβές που εισπράττουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία συναρτάται άμεσα με το χρόνο είσπραξης – καταβολής της αμοιβής τους ή την πίστωση του λογαριασμού τους.

Επομένως οι γιατροί που συμβάλλονται με το Δημόσιο ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.ά) πρέπει να εκδίδουν τις Α.Π.Υ. για τις αμοιβές τους στον οριζόμενο από τον Κ.Β.Σ. χρόνο και όχι όπως συνηθίζεται με την υποβολή των δικαιολογητικών βάσει των οποίων γίνεται έλεγχος και εκκαθάριση της αμοιβής αυτής.

4. Επειτα από τα παραπάνω κα με βάση τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α΄ του παρόντος για τη λογιστική – φορολογική τακτοποίηση της αξίας των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στα βιβλία την χρήση 2003, αλλά δεν εισπράχθηκαν εντός της χρήσης αυτής (2003), μπορείτε στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της προηγούμενης χρήσης (2003)με λογιστικό σημείωμα να μεταφέρετε με ημερομηνία 31/12/ την αξία των αποδείξεων αυτών από την στήλη των εσόδων (αρνητική καταχώρηση) σε χωριστή στήλη «έσοδα επόμενης χρήσης».

Περαιτέρω στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της επόμενης χρήσης (2004) θα καταχωρήσετε σε χωριστή στήλη «έσοδα προηγούμενης χρήσης» την αξία των αποδείξεων αυτών προκειμένου να φορολογηθούνστην χρήση στην οποία εισπράχθηκαν (2004).

Περαιτέρω σύμφωνα και με την ΠΟΛ 1004/2013 άρθρο 6 αναφέρεται πως

β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 15, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για τις περιπτώσεις που προαναφέρονται, από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς το Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ..
Δεν υφίστανται ουσιώδεις μεταβολές, σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), με μόνη εξαίρεση τη μεταβολή που επέρχεται ως προς το χρόνο τιμολόγησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ο οποίος συνδέεται πλέον με την οριστικοποίηση των πωλήσεων αυτών από τις αρμόδιες αρχές. [...]
Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως εφόσον δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο εγγραφο  1079447/2068/Α0012/06-10-04 και επόμένως μπορείτε στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της  χρήσης 2012 με λογιστικό σημείωμα να μεταφέρετε με ημερομηνία 31/12/ την αξία των αποδείξεων αυτών από την στήλη των εσόδων (αρνητική καταχώρηση) σε χωριστή στήλη «έσοδα επόμενης χρήσης».
Και στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της χρήσης 2013 θα καταχωρήσετε σε χωριστή στήλη «έσοδα προηγούμενης χρήσης» την αξία των αποδείξεων αυτών προκειμένου να φορολογηθούνστην χρήση στην οποία εισπράχθηκαν 2014.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.