.

Άρθρο 20
Πόροι

Έσοδα του Ο.Ν.Ν.Ε. αποτελούν οι θεσμοθετημένοι πό­ροι, οι εισφορές, τα ταμειακά υπόλοιπα, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των απο­θεματικών, οι δωρεές και κάθε άλλο έσοδο, όπως είναι ο λογαριασμός παροχών σε χρήμα της παρ. 1.Α του άρθρου 47 του ν. 4075/2012 (Α'89), των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από τη διαχείριση ευρωπαϊ­κών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.