.

Άρθρο 21
Μεταβίβαση περιουσίας – δικαιωμάτων

1. Το σύνολο των πόρων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων περιέρχεται στον Ο.Ν.Ν.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό­ντος νόμου, ως καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Ομοίως, τα περιουσιακά στοι­χεία, δωρεές και κληροδοτήματα των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων αποτελούν περιουσία του Ο.Ν.Ν.Ε., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτημα­τολογικών γραφείων. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους, διενεργείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατά­ξεις, από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Ν.Ν.Ε. ή από ορκωτούς ελεγκτές μετά από ανάθεση με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και η αποτίμηση της περιουσίας του Ο.Ν.Ν.Ε..

3. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) δεν υπάγεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οίκου Ναύτου.

4. Εκκρεμείς διαγωνισμοί ή εκτελούμενα έργα που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμμα­τα ή νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις, τεχνικά δελτία ή ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν προκηρυχθεί από τα συγχωνευό­μενα νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνονται από τον Ο.Ν.Ν.Ε.. Επίσης, ο Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος ή αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

5. Ο Ο.Ν.Ν.Ε. δύναται να αναθέτει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., την εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35) και σε συνεργεία καθαρισμού.

6. Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων νομικών προ­σώπων συνεχίζονται από τον Ο.Ν.Ν.Ε. χωρίς να επέρχε­ται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

7. Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και δαπανών των συγχωνευόμενων νομικών προσώ­πων στον προϋπολογισμό του Ο.Ν.Ν.Ε., εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους. Ειδικότερα, οι δαπάνες, κατά το ανωτέρω διάστημα, για την απο­ζημίωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου.

8. Πιστοποιήσεις, λογότυπα, σήματα ή άδειες που εκ­δίδονται, έχουν κατοχυρωθεί ή χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα Οίκος Ναύτου και Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς τον Ο.Ν.Ν.Ε., μέχρι την έκδοση νέων.