.

Άρθρο 24
Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 894/1981 (Α'226), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:
«έχουν ακρωτηριασμό κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο ή έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή του ενός κάτω άκρου».