.

Άρθρο 29

Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 519/1976 (Α'186) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Προς τα ελληνικά πλοία εξομοιώνονται, ως προς τα φαρικά τέλη και τα πλοία με σημαία κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον εκτελούν πλόες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148), όπως ισχύει.»