.

Άρθρο 33
Ζητήματα Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το άρθρο 4 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Κατάταξη Υπαξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιω­ματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερ­χόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμε­νοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχους πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά­των (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Πλοίαρχους ή Μηχανικούς. Με απόφα­ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι υποψήφιοι αυτοί απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας από εκείνες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

2. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθορίζεται στα είκοσι οχτώ (28) έτη για τους προερχόμενους εξ ιδιωτών και στα τριάντα δύο (32) έτη για τους προερχόμενους εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται:

α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδό-τησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελε­στής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικα­σίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.

β. Τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφί­ων, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο δια­γωνισμό, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσε­ων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τη σω­ματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.

γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε προ­έλευσης ή κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του δια­γωνισμού.

4. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Υπαξι­ωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγρά­φου 3δ΄ και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ..-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε­ως. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή οι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύ­πτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιο­λόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να κατατα­γούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα εισαγωγής στη Σχολή.

β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπί­στωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέ­ντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

6. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομά­ζονται Κελευστές Λ.Σ. με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως. Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ολοκληρώ­νουν επιτυχώς την φοίτησή τους, είτε ένεκα αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ή παραίτησής τους είτε λόγω τελέσεως πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδι­κήματος, θεωρείται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σε αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν απο­βληθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγεί­ας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υπο­χρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα

2. Το άρθρο 5 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Κατάταξη Λιμενοφυλάκων

1. Οι κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων, για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταλαμβάνονται από υποψηφίους ηλικίας έως είκοσι έξι (26) ετών που είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επι­πλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των διαληφθεισομένων στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκει­μένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται:

α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοι­χου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.

β. Οι ειδικότητες - κατηγορίες υποψηφίων, το ποσοστό των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσο-μένων θέσεων που θα καλυφθεί από κάθε ειδικότητα - κατηγορία, τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απο­λυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου ανά ειδικότητα κατηγορία, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολο­γίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υπο­ψηφίων η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπα­ξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.

γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε ειδι­κότητας - κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του δια­γωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυ­λάκων που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 2δ΄ του παρόντος άρθρου και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύ­πτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης, αδι­καιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολο­γητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλού­νται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε, ότι δεν κατείχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή.

β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπί­στωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέ­ντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

5. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή, ονομά­ζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται να έχουν δι­ανύσει χρόνο τριών (3) ετών υπηρεσίας σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Υποπλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημο­σίευσης του παρόντος.»

β. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Λιμενική Αρχή ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Περιφε­ρειακή Υπηρεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Διεύθυνση ή Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Πλοιάρ­χου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος».

γ. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«13. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθ­μό μέχρι τη συμπλήρωσή τους, επανερχόμενοι κατόπιν αυτής στην αρχική τους θέση στην επετηρίδα».

4. Καταργείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α'139).

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..»

6. Οι δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, των οποίων η φοίτηση στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές, διακόπτεται λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή τραύμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δύνανται να μετατάσσονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, κρινόμενοι από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ανωτέρω εντάσσονται στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους, του έτους ονομασίας της εκπαιδευ­τικής τους σειράς, ενώ κατά λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Η αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 530/1970 (Α΄ 100), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152).

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Δημο­σίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α'261), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, ασκούν στην περιφέ­ρεια δικαιοδοσίας τους όλα τα δικαιώματα και καθήκο­ντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σε σχέση προς τα εγκλήματα που τελέσθηκαν σε αυτή. Οι Λιμενοφύλακες ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα και καθήκοντα, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.»

9. Για την υποβολή αίτησης μετά δικαιολογητικών συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό Κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που θα προκύψουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσο­δα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τo ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να συγκροτού­νται για το ίδιο έτος πλείονα του ενός πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ανακριτικά Συμβούλια, πλην εκείνων που αφορούν τους Ανώτατους Αξιωματικούς και Πλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από πρόταση της Διεύθυν­σης Προσωπικού Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην περίπτωση αυτή οι υποθέσεις παραπέμπονται κατά προτεραιότητα, με κριτήριο το χρόνο παραγραφής, το χρόνο λήξης επι­βληθείσας αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, καθώς και επικείμενη αποστρατεία του εγκαλουμένου λόγω συ­μπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των ανωτέρω Ανακριτικών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 187/2004 (Α΄ 164), όπως ισχύουν. Για το έτος δημο­σίευσης του παρόντος, είναι δυνατή η εφαρμογή της παρούσας διάταξης, από την ισχύ του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ. 187/2004.

11.
Στο προσωπικό του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα περιπολικά,ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/ σκάφη καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Λ. Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δαπάνης.

12. Οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), οι οποίες εξακο­λουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγω­νισμού για την κατάταξη υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, να συμπληρώνονται από τους πίνακες των επιλαχόντων του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, και οι επιλαχόντες αυτοί κατατάσσονται ως νέα εκπαιδευτική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται μετά από έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει σε χρόνο μεταγενέστερο της Προκήρυξης για την ανάγκη κάλυψης των θέσεων αυτών, καθορί­ζεται ο αριθμός των επιλαχόντων που θα καταταγούν για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού και κάθε άλλη αναγκαία πράξη.

Στην παράγραφο 12 οι λέξεις “εντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων” τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του ν. 4342/2015, ΦΕΚ Α’155/30.7.2014