.

Άρθρο 34
Ζητήματα Πλοηγικής Υπηρεσίας

1. Στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσί­ας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολι­τικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που μετακινείται στο Εσωτερικό προς εκτέλεση Υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, σε βάρος της διαχείρισης του Πλοηγικού Σταθμού, από τον οποίο μετακινείται, της παγίας προκαταβολής του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, μέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερο­μένου και εγκρίσεως του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού.

2. Η δεύτερη παράγραφος του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (Α'86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αρμοδιότητα και η, μετά την εκκαθάριση των ναυ-τολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών «Κε­φάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) ασκείται από 1.4.2012 από τις αντίστοιχες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

3. α. Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Πλο­ηγικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ 198/1966 (Α'48) και εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α'226), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) από το χρόνο που αυτές ίσχυσαν.

β. Οποιεσδήποτε αποδοχές έχουν καταβληθεί στο ανωτέρω προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 198/1966 (Α'48), θεωρείται ότι καταβλήθηκαν νομίμως έως το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του β.δ. 198/1966 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως μηνιαίοι βασικοί μισθοί του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών ορίζονται οι εκάστοτε ισχύοντες, αντίστοιχοι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των Ελ­ληνικών επιβατηγών πλοίων εσωτερικού σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις:

α) για τους Αρχιπλοηγούς ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 23,50%,
β) για τους Πλοηγούς και βοηθούς Πλοηγών ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 12,50%,
γ) για τους Κυβερνήτες ο του Ναυκλήρου αυξημένος κατά 32,50%,
δ) για τον Αρχιμηχανοδηγό ο του Μηχανοδηγού Α΄ τάξεως αυξημένος κατά 19%,
ε) για τους Μηχανοδηγούς ο του Μηχανοδηγού Α΄ τάξεως αυξημένος κατά 13%,
στ) για τον Αποθηκάριο και ξυλουργό ο του Ναυκλή-ρου αυξημένος κατά 13%,
ζ) για τους Λεμβούχους ο του Ναύτου αυξημένος κατά 13%

δ. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας παύουν να καταβάλλονται στο προ­σωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 1.1.2013. Οποιαδή­ποτε ποσά έχουν καταβληθεί στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 1.1.2013 και εφεξής για την αιτία αυτή επιστρέφονται στο «Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας», ως μη νομίμως καταβληθέντα. Η επιστροφή γίνεται με παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές σε ισόποσες δόσεις μέχρι 31 Μαΐου 2014.

ε. Από το συνολικό ποσό των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας», ποσοστό 8% παρακρατείται και αποδίδεται ανά τρίμηνο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολο­γισμού και εκκαθάρισης των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας», τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού του ποσοστού της περίπτω­σης ε΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.