.

Άρθρο 36
Μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης της ίδιας Υπηρεσίας

1. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέσεις Προϊστα­μένων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειακών Διοική­σεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Λιμενικών Αρχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη συνεχόμενα στην ίδια Υπηρεσία.

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.