.

Άρθρο 37
Οδοιπορικά έξοδα προσωπικού Λιμενικού Σώματος

1. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον μετακινού­νται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με σκοπό την αντιμετώπιση των συνα­φών δαπανών λόγω των μετακινήσεων αυτών.

2. Mε διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται:

α) Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δικαιούνται οδοι­πορικών εξόδων.
β) Οι περιπτώσεις μετακινήσεων οι οποίες παρέχουν δικαίωμα καταβολής οδοιπορικών εξόδων, καθώς και τα αρμόδια όργανα για την έγκρισή τους.
γ) Το είδος και το ύψος των δαπανών οδοιπορικών εξόδων.
δ) Τα μέσα μεταφοράς και οι δικαιούμενες κατηγορίες θέσεως κατά βαθμό δικαιούχου.
ε) Oι περιπτώσεις μετακινήσεων κατά τις οποίες επι­τρέπεται η χρήση ιδίου μεταφορικού μέσου.
στ) Τα εξαρτώμενα από τους δικαιούχους πρόσωπα της οικογενείας τους, των οποίων οι μετακινήσεις βα­ρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ζ) Οι περιπτώσεις καταβολής οδοιπορικών εξόδων σε τρίτους οι οποίοι μετακινούνται κατ΄ εντολή και επ΄ωφελεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

3. Η ημερήσια αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων των μετακινούμενων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το καθοριζόμενο κάθε φορά κατώτατο ή ανώτατο όριο ημερήσιας απο­ζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αντίστοιχα.

4. Οι δόκιμοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες λογίζονται ότι φέρουν το βαθμό για τον οποίο εκπαιδεύονται, για τα οδοιπο­ρικά έξοδα και τις ειδικές αποζημιώσεις τους.

5. Μέχρι την έκδοση του διατάγματος του παρόντος άρθρου, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να εξομοιώνονται με τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού ως προς τα οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).