.

Άρθρο 43

1. Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου με έδρα το Βαθύ (Σάμου) το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικα­σιών του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), παρέμεινε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και λειτουργούσε με την αρμοδιότητα της διοίκησης και εκμετάλλευσης των ζωνών λιμένα και των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας, καταργείται.

2. Συνιστάται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτι­λίας και Αιγαίου, νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας» και με έδρα τον Άγιο Κήρυκο, το οποίο αποτελεί τον καθολικό διά­δοχο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, που καταρ­γείται με το άρθρο 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου.

3. Περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ορίζονται τα παράλια των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας και περιοχές άσκησης των αρμοδιοτήτων του οι αντίστοιχες ήδη καθορισθείσες ζώνες λιμένα του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου.

4. α. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και το αρ­χείο του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου Νομού Σά­μου, περιέχονται στο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β. Τυχόν εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Λιμενι­κού Ταμείου συνεχίζονται από το συνιστώμενο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της και χωρίς να απαιτούνται οι ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή της.

5. α. Η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου καταργείται και συγκροτείται η νέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας, που συνιστάται με την παράγραφο 2 του παρόντος.

β. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου κατά το χρόνο κατάργησής του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στην παράγρα­φο 3 του παρόντος, μεταφέρεται στο νεοσυσταθέν Λι­μενικό Ταμείο Ικαρίας και εντάσσεται σε αυτό με την ίδια σχέση που υπηρετούσε στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο.

6. Για όλα τα θέματα της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ισχύουν οι κείμενες, περί Λιμενικών Ταμείων, διατάξεις.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 390/1993 (Α΄165) που αφο­ρούν στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου.