.

Άρθρο 22
Μεταφορά προσωπικού

1.α. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγ­χωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και τις θέσεις που κατέχει, οργα­νικές ή προσωποπαγείς, στον Ο.Ν.Ν.Ε. από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη λειτουργίας του Ο.Ν.Ν.Ε. κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 23. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται στον Ο.Ν.Ν.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μπορεί να κα­λύπτει θέσεις όλων των διοικητικών βαθμίδων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε., εφόσον αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό και υφίσταται αδυναμία πρόσληψης νέου.

β. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης και έως την ένταξή του στο ήδη υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμ­βούλιο που είναι αρμόδιο για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ως άνω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία υπαγόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Ως προς τις πειθαρχικές διαδικασίες, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Πειθαρχικά Συμβού­λια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.