.

Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1007604 ΕΞ 20.1.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης , της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α), όπως ισχύει, του άρθρου 54 του ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α΄/156), καθώς και της αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014 / 7-11-2014 (ΦΕΚ Β΄3380), Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ 2016 / 18-01-2016 (ΦΕΚ Β 38) Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
6 ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
7 ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄
8 ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄
9 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
10 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α΄
11 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄
  ΔΟΥ Α ΤΑΞΗΣ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
2 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
3 ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4 ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
5 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
6 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
7 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
8 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
3 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
11 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Α΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Β΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Γ΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (έδρα ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Δ΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
17 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
18 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΠΑΤΡΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (έδρα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
19 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας:

Α) για τις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης , στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, στις Φορολογικές Περιφέρειες , στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α΄ τάξης   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178) παρ.1γ (αα), έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του αναφερόμενου Π.Δ.

Β) για την θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178) παρ. 1δ, καθώς και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και στις Υποδιευθύνσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27-10-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι πρέπει κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α), ήτοι:

  1. να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
  2. έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου

Τμήματος ή iii. έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου. Διευκρινίζεται ότι στις προϋποθέσεις επιλογής υπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης ανώτερης της προαπαιτούμενης.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου.

2. Κωλύματα υποψηφιότητας

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α).

Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου.

3. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ7-11-2014 (ΦΕΚ Β΄3380), Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ 2016/ 18-01-2016 (ΦΕΚ Β΄38), Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, ως το συνημμένο παράρτημα Α, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση digoni@mofadm.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr , ήτοι από 20 Ιανουαρίου 2016 έως και 02 Φεβρουαρίου 2016. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή, προκειμένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της].

  • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο παράρτημα Β.

Οι υποψήφιοι δύνανται με την αίτηση υποψηφιότητας να δηλώσουν μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

4. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr. και με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ