.

ΔΕΕΦ Α 1005511 ΕΞ 14.1.2016
Απαλλαγή ή μη από το Φ.Π.Α. υπηρεσιών θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με ΤΕΙ.

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1137742/13.10.2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση, του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το κατά πόσον απαλλάσσονται ή όχι από το Φ.Π.Α., οι υπηρεσίες θεραπευτή κάλων, νυχιών, και νυχιών και κάλων με πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 132 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προβλέπεται ότι τα κράτη - μέλη απαλλάσσουν από το Φ.Π.Α., τις παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης των ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του Άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ A'58/23.04.2010), απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Επομένως, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., μόνο τα ανωτέρω παραϊατρικά επαγγέλματα τα οποία απαριθμούνται περιοριστικά στη γραμματική διατύπωση του ως άνω άρθρου.

3. Περαιτέρω με την ΠΟΛ. 1100/24.6.2010, διευκρινίστηκε ότι η ανωτέρω απαλλαγή καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο μέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιατρούς ή οδοντιάτρους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, με την ίδια ΠΟΛ, διευκρινίστηκε ότι η απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, καλύπτει και τις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Επομένως, η ΠΟΛ. 1100/24.06.2010, με τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που παρέχει, επιβεβαιώνει το εύρος των παραϊατρικών επαγγελμάτων τα οποία απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

4. Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία μας επισυνάψατε, το πτυχίο Ποδιάτρου - Ποδολόγου του πελάτη σας, έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο μόνο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Ελληνικά Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), χωρίς αντιστοιχία προς τις υπάρχουσες στα ΤΕΙ ειδικότητες βάσει της Πράξης του Προέδρου του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με Αριθμό Πράξης XX-XX/20XX. Επίσης, όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, το επάγγελμα του Ποδιάτρου - Ποδολόγου, εντάσσεται ως έννοια και αντικείμενο στα παραϊατρικά επαγγέλματα.

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ το κρίσιμο σημείο για την χορήγηση ή όχι της απαλλαγής, δεν είναι ο επιλεχθείς ΚΑΔ, αλλά η φύση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας.

6. Τυχόν διευκρινίσεις ή ατομικές διοικητικές λύσεις, οι οποίες δίνονται, κατά καιρούς, από τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα ως προς τις νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν ή σχετίζονται με ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.
Συνεπώς, το αναφερόμενο στο ερώτημά σας έγγραφο, της πρώην Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος καθορίζει ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης εισοδήματος και όχι ΦΠΑ.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες θεραπευτή κάλων, νυχιών και νυχιών και κάλων από ελεύθερο επαγγελματία Ποδίατρο - Ποδολόγο, με αντίστοιχο ισότιμο με ΤΕΙ πτυχίο, δεν εμπίπτουν στην απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Συνεπώς, ο πελάτης σας πρέπει να υπολογίζει στην αμοιβή του ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή (23%), έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποκειμένων στο φόρο προσώπων (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ εισροών κλπ), όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αικ. Σταυροπούλου