Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102 - 29/06/2009

ΘΕΜΑ: Ημερομηνία εφαρμογής ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά Ταμεία.

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 33/09 Γ.Ε. Ε40/243/1-6-09

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ80321/οικ.13590/538/9-6-09 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.3655/08 από 1-6-2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώνεται ως μοναδικός αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.

Σχετικές οδηγίες δόθηκαν με την εγκύκλιο 33/2009. Λόγω της αθρόας προσέλευσης των πολιτών στα ΚΕΠ και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με το προαναφερόμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ημερομηνία για την υποχρεωτική εφαρμογή του ΑΜΚΑ από τα Ασφαλιστικά
Ταμεία μετατίθεται για την 1-10-2009.

Αν κάποιος ασφαλισμένος μας (άμεσα ή έμμεσα) δεν έχει πάρει ΑΜΚΑ μέχρι τότε, θα του αποδίδεται κατά την πρώτη συναλλαγή με τις Υπηρεσίες μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ