.

ΔΔΘΤΟΚ Α 5026806 ΕΞ 23.12.2015
Ηλεκτρονική υποβολή DV1 και λοιπών εγγράφων αξίας

Σχετ: α) Η αριθ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 28.11.2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια του υποσυστήματος Εισαγωγών του Icisnet»

β) Η αριθ. ΔΕΕ 126155 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/23.7.2015 Έκθεση της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου «Διαμόρφωση της Δασμολογητέας Αξίας Εμπορευμάτων κατά την Εισαγωγή»

Στα πλαίσια λειτουργίας του Υποσυστήματος Εισαγωγών στο icis.net και σε συνέχεια της β' σχετικής θα θέλαμε να ενημερώσουμε τόσο τις Τελωνειακές Αρχές όσο και τους εμπλεκόμενους με τις τελωνειακές διαδικασίες οικονομικούς φορείς για την ορθή ηλεκτρονική υποβολή του DV1 καθώς και των λοιπών εγγράφων αξίας.

1. Τιμολόγιο πώλησης
Το τιμολόγιο πώλησης από τον προμηθευτή τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 147 καν. 2454/93 (διαδοχικές πωλήσεις), το τιμολόγιο που καθορίζεται στη σχετική Απόφαση της αρμόδιας Τελωνειακής περιφέρειας είναι εκείνο που πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δηλ. ως σκαναρισμένο επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή pdf.

Η υποβολή του εν λόγω τιμολογίου θα πρέπει να γίνεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής.

Για το λόγο αυτό συμπληρώνεται στη θέση 44.1 ο κωδικός Ν 935.

2. Δήλωση αξία π (DV1)
Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) 2454/1993, και ειδικότερα των άρθρων 178, 179, 180 και 218 αυτού, προκύπτει η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης αξίας DV1 ως αναπόσπαστο τμήμα της διασάφησης (πέραν των περιπτώσεων που ρητά εξαιρούνται) για σκοπούς υποστήριξης της δηλωθείσας επί του παραστατικού αξίας (θέση 46 του ΕΔΕ)

Επί της αξίας που δηλώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ, επιβάλλονται οι συντελεστές δασμών του Κοινού Δασμολογίου καθώς και λοιπές ενωσιακές επιβαρύνσεις, τυχόν μέτρα εμπορικής πολιτικής όπως αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί, κλπ.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• ένα έντυπο DV1 θα πρέπει να συμπληρώνεται από τους εισαγωγείς και στη συνέχεια να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δηλ. ως σκαναρισμένο επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή pdf
• η υποβολή του εν λόγω εντύπου, θα πρέπει να γίνεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής.

Για το λόγο αυτό συμπληρώνεται στη θέση 44.1,

1. ο κωδικός Ν934 στην περίπτωση υποβολής DV1, ή

2. ο κωδικός 1724 για την περίπτωση μη υποβολής, εφόσον αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τις κείμενες κοινοτικές διατάξεις (πχ αξία κάτω των 10.000 ευρώ ανά αποστολή εφόσον δεν πρόκειται για τμηματικές αποστολές κλπ)

3. Αποφάσεις αναφορικά με την αξία

Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) 2454/1993, και ειδικότερα της εφαρμογής του άρθρου 147 (διαδοχικές πωλήσεις) ή σχετικά με την προσθήκη royalties/δικαιωμάτων αδείαπ στη δασμολογητέα αξία το Τμήμα Δασμοφορολογητέας Αξίας Εμπορευμάτων των Διευθύνσεων Τελωνείων εκδίδει απόφαση και, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

• Συμπληρώνονται στη θέση 44 οι κωδικοί:

- 1727 «Απόφαση Δ/νσης Τελωνείων σχετικά με προσθήκη Royalties ή δικαιωμάτων αδείας», για έκδοση απόφασης σχετικά με royalties,
- 1728 «Απόφαση Δ/νσης Τελωνείων σχετικά με την εφαρμογή άρθρου 147 καν. (ΕΟΚ) 2454/93», για έκδοση απόφασης σχετικά με τις διαδοχικές πωλήσεις, ενώ αναγράφεται από τον εισαγωγέα και ο αριθμός της σχετικής απόφασης.

Ο εισαγωγέας, ως είναι ευνόητο, υποχρεούται να διαμορφώνει την αξία των εμπορευμάτων που δηλώνει, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.

Η σχετική απόφαση της Δ/νσης Τελωνείων, δεν θα προσκομίζεται στο τελωνείο από τον συναλλασσόμενο, ο οποίος όμως υποχρεούται να φυλάσσει την πρωτότυπη απόφαση στα αρχεία του και να την επιδεικνύει σε περίπτωση εκ των υστέρων ελέγχων αλλά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δηλ. ως σκαναρισμένο επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή pdf.

• Εφιστούμε την προσοχή στο ότι, καθώς οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται από τη Δ/νση Τελωνείων μεταξύ άλλων και σε όλα τα τελωνεία εισαγωγής για σκοπούς τακτοποίησης παρακαταθηκών, τα εν λόγω τελωνεία θα πρέπει να τηρούν πλήρες και ενημερωμένο σχετικό αρχείο, στο οποίο θα ανατρέχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για σκοπούς ελέγχου της ύπαρξης ή της ισχύος τέτοιων αποφάσεων, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των σχετικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα των τελωνείων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ