.

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.1
Ρυθμίσεις νια την ένταξη ιατρών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Α) Διαθεσιμότητα

1. 1. Το σύνολο του ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε με τις διατάξεις του ν. 3918/2011 από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκομειακής υποστήριξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Μόνιμη και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και το σύνολο του ως άνω προσωπικού που κατέλαβε αντίστοιχες θέσεις κατ’ εφαρμογή του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, τίθεται, αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014, σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.

Αλλαγές – τροποποιήσεις σύμφωνα με το νόμο 4255/2014, ΦΕΚ Α΄89/11.4.2014
Η περίπτωση Α1 της υποπαραγράφου ΙΖ1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4255/2014

Το ανωτέρω προσωπικό παραμένει σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και στη συνέχεια, μετατάσσεται/μεταφέρεται, μετά από αίτηση -δήλωση αποδοχής, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β, σε οργανικές θέσεις, κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που συνιστάται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για το σκοπό αυτόν.

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεκαπέντε (15) ημερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων υπαλλήλων εμπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:

α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω,

β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3, του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα,

γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδημα του εξαρτώμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ’ αποκλειστικότητα, τη γονική μέριμνα τέκνου, συνοικεί με αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα του εξαρτώμενου τέκνου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, δυνάμει δικαστικής απόφασης, συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο και το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συμπαραστατούμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, με κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία προέλευσής τους δηλώνεται η προτίμηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός εκ των δύο συζύγων,

ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το γεγονός αυτό κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με ευθύνη του και προκειμένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου,

η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας και μέσω της κινητικότητας έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί σε Φορέα που με το παρόν εντάσσεται σε μεταρρυθμιστική δράση.

3. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.

Β) Κινητικότητα

1. Οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους 1 και 2 της παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται/μεταφέρονται, με την ίδια εργασιακή σχέση (μονίμου ή ΙΔΑΧ), σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που συστήνονται για το σκοπό αυτόν στον Φορέα όπου υπηρετούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α, κατόπιν αιτήσεων - δηλώσεών τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης, λαμβανομένων υπόψιν και των ρυθμίσεων της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων της ως άνω υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α. Οι εν λόγω αιτήσεις - δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄75) και υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα προέλευσής τους.

2. Το ανωτέρω προσωπικό που ασκεί, παράλληλα, ελευθέριο επάγγελμα και το οποίο έχει υποβάλει αίτηση αποδοχής θέσης του κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στον φορέα όπου υπηρετεί, οφείλει, κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας και προκειμένου να αναλάβει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης, επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα, από τον υπόχρεο, αμέσως μετά τη λήψη της, το αργότερο εντός μηνός από την ανάληψη υπηρεσίας, επί ποινή απολύσεως.

3. Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιαστούν, στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα τους, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της, ανά περίπτωσης, διαθεσιμότητας.

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης - δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας απολύεται αυτοδικαίως, μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου των υποπαραγράφων 1 και 2, της παραγράφου Α του παρόντος.

5. Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος/μεταφερόμενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως.

6. Οι αποφάσεις μετάταξης/μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησής του Φορέα υποδοχής και ισχύουν από την επομένη της λήξης του ανά περίπτωση προβλεπόμενου στο παρόν χρόνου διαθεσιμότητας.

Γ) Ένταξη και κατάταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Εντός οκταμήνου από την ολοκλήρωση της μετάταξης / μεταφοράς, το ως άνω προσωπικό αξιολογείται και κατατάσσεται, αυτοδικαίως, σε θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Δ) Αξιολόγηση και Κατάταξη στον Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ

1. Το ως άνω ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που μετατάσσεται/μεταφέρεται ως ανωτέρω, αξιολογείται με την υφιστάμενη για τους ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ διαδικασία και εντάσσεται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ κατόπιν αιτήσεως. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του σε θέσεις ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το εν λόγω προσωπικό δύναται να καταταχθεί στους βαθμούς του Διευθυντή, του Επιμελητή Α΄ ή του Επιμελητή Β΄. Όσοι δεν επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση ή δεν αξιολογηθούν θετικά για ένταξη στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, παραμένουν στον κλάδο που έχουν μεταταχθεί / μεταφερθεί.

2. Σε κάθε νοσοκομείο υποδοχής συστήνεται πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών το οποίο αποτελείται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και 4 μέλη με τους αναπληρωτές τους, Διευθυντές ή Επιμελητές Α’, έναν από κάθε τομέα ιατρικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιος από τους τομείς η θέση του μέλους και του αναπληρωτή του καταλαμβάνεται από Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ του παθολογικού τομέα. Το εν λόγω Συμβούλιο συγκροτείται, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των ουσιαστικών κριτηρίων των αιτούντων προς ένταξη στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ. Τα προσόντα κάθε υποψήφιου αξιολογούνται επί τη βάσει των τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στην ΔΥ13α/ οικ.39832/1997 (Β΄ 1088). Η κατάταξη των υποψηφίων σε βαθμό γίνεται σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Με συνολική υπηρεσία μέχρι 10 έτη στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄. Με συνολική υπηρεσία άνω των 10 ετών και μέχρι τα 25 στο βαθμό του Επιμελητή Α΄. Με συνολική υπηρεσία άνω των 25 ετών στο βαθμό του Διευθυντή. Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκομεία του ΕΣΥ μετά την απόκτηση της ειδικότητας».

Αλλαγές τροποποιήσεις σύμφωνα με το νόμο 4305/2014, ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ1 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4.Α.2 του άρθρου 50 του νόμου 4305/2014. Τα τελευταία 5 εδάφια καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4368/2016, ΦΕΚ Α'21/21.2.2016

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας τα όρια ηλικίας που τίθενται για τους ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ δεν ισχύουν, αλλά αρκεί οι υποψήφιοι να μην έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.2

Α) Διαθεσιμότητα

1. Το σύνολο των υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με σχέση εργασίας μόνιμη ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), καθώς και όλοι οι υπηρετούντες σε αντίστοιχή ειδικότητα του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (φύλακες ή Νυκτοφύλακες) των νοσοκομείων του ΕΣΥ, τίθεται αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014 σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά από αίτηση - δήλωση αποδοχής, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β, είτε σε κενές οργανικές θέσεις είτε σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν στο νοσοκομείο προέλευσής τους. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεκαπέντε (15) ημερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφομένων υπαλλήλων εμπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:

α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω,

β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3, του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα,

γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδημα του εξαρτώμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ’ αποκλειστικότητα, τη γονική μέριμνα τέκνου, συνοικεί με αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα του εξαρτώμενου τέκνου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

ε) υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής απόφασης, συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο και το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συμπαραστατούμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,

στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, με κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία προέλευσής τους δηλώνεται η προτίμηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός εκ των δύο συζύγων.

ζ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το γεγονός αυτό, κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με ευθύνη του και προκειμένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου,

η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας και μέσω της κινητικότητας έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί σε φορέα που με το παρόν εντάσσεται σε μεταρρυθμιστική δράση.

3. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.

Β) Κινητικότητα

1. Οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους 1 και 2, της παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται/μεταφέρονται, με την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν (μόνιμη ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), είτε σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν είτε σε θέσεις του ανωτέρω κλάδου που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν, στον ίδιο Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α, κατόπιν αιτήσεων - δηλώσεών τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα προέλευσης, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων της ως άνω υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75).

2. Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιαστούν, στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα τους, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της, ανά περίπτωση, διαθεσιμότητας.

3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης - δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας απολύεται αυτοδικαίως, μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου των υποπαραγράφων 1 και 2 της παραγράφου Α του παρόντος.

4. Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος/μεταφερόμενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως.

5. Οι αποφάσεις μετάταξης/μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησής του Φορέα υποδοχής και ισχύουν από την επόμενη της λήξης του ανά περίπτωση προβλεπόμενου στο παρόν χρόνου διαθεσιμότητας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.3

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΕΣΥ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ

Α) Τροποποίηση συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 4052/2012

1. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α'41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., αποκαλούμενο εφεξής «Νοσοκομείο του ΕΣΥ» που αποτελείται από: α) την οργανική μονάδα της έδρας του και β) τις αποκεντρωμένες οργανικές του μονάδες, έχει Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει».