Ερώτηση

70. Καλησπέρα. Θα ήθελα  να μάθω τι βιβλία πρέπει να τηρεί ένας αγροτικός - Δασικός συνεταιρισμός. Ευχαριστώ.

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4  του Ν.4093/2012 ισχύει ότι:
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου.
2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. [....]
3......
4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δικηγόρων των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α΄ 220) και 81/2005 (Α΄ 120), για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
 
 
 
Βιβλία    όρια ακαθάριστων εσόδων       
Απλογραφικά (Β΄ Κατηγορίας)    μέχρι και 1.500.000 ευρώ       
Διπλογραφικά (Γ΄ Κατηγορίας)    `Ανω των 1.500.000 ευρώ    
 
Με βάσει και την ερμηνευτική εγκύκλιο 1004/2013 όσον αφορά τα παραπάνω
αναφέρονται τα εξής:
 
“Πλέον στην τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας εντάσσονται υποχρεωτικά από την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους μόνο οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.
 
“Έτσι από 1/1/2013 παύουν να έχουν ειδική ένταξη σε τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας και εντάσσονται πλέον σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάσει τα ακαθάριστα έσοδά τους (για τη Γ' κατηγορία άνω του 1.500.000 ευρώ)”
 

Επομένως ο αγροτικός συνεταιρισμός εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τα ακαθάριστα έσοδα του.
Περαιτέρω,  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2810/2000, προβλέπεται ότι  οι  Α.Σ.Ο. τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (σ.σ. Πλέον ΚΦΑΣ), καθώς και τα παρακάτω, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βιβλία:
α) Βιβλίο μητρώου μελών.
β) βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.
γ) Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού και
δ) Κάθε άλλο βιβλίο, που προβλέπεται από το καταστατικό.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4015/2011, προβλέπεται ότι:
“ Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
   α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών οργάνων των ΑΣ.
   β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
   γ) Την οικονομική κατάσταση των ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ισολογισμού, του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης" και των προσαρτημάτων. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης των ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης τους.
   δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά στη νομιμότητα και στην ουσιαστική σκοπιμότητα των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι συνεταιρισμοί εντάσσονται σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα τους, χωρίς να αποκλείεται να τηρούν και βιβλία ανώτερης κατηγορίας από αυτή που υπάγονται, δυνατότητα που συνιστούμε, μιας και με την τήρηση απλογραφικών βιβλίων, είναι υπερβολικά δύσκολη η κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης.