.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από το πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου εξαι-ρείται η Τράπεζα της Ελλάδος.»
β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2548/1997 ( Α΄ 259).»