.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. Στην περίπτωση i) της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως ισχύει, οι λέξεις «υφιστάμενου καθεστώτος εγγύησης, στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υφιστάμενου καθεστώτος εγγύησης, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄».

2. Στο τέλος της περίπτωσης ii) της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, προστίθεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση της αναστολής καταβολής δόσεων εγγυημένων δανείων, η οποία δεν συνεπάγεται την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου, δεν απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.»

3. Οι περιπτώσεις iii) και iv) της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«iii) εκπρόσωπο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τον αναπληρωτή του,
iv) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας του Συμβουλίου.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υποεπιτροπή, στην οποία μετέχουν:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,
γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του,
δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος - εισηγητής, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος,
ε) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
στ) Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον αναπληρωτή του.»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υποεπιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως γραμματέας της Υποεπιτροπής με τον αναπληρωτή του. Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να ορίζεται και κάθε ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με τη λειτουργία της Υποεπιτροπής.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαδικασία διενεργείται τόσο κατά το στάδιο κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 διαγράφεται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42 του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν) και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) που διενεργήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2013 στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει) και β) απόδοση λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) που θα εκδοθούν (άρθρο 42 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει) παρατείνονται κατά ένα (1) μήνα από τη λήξη τους.

2. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεμική διαθεσιμότητα, χορηγείται από 1.4.2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό μηνιαίο ποσό που περικόπηκε από τις μηνιαίες αποδοχές τους με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Το ποσό της προσωπικής διαφοράς περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης.