Αθήνα 22 Γενάρη 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση υποβολής αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014

Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται έως και τις 22.02.2016 η προθεσμία υποβολής των
τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση των, κατά τις διατάξεις της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1022/2014, αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014.