.

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 1/22.1.2016
Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015.
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/6/113435

Σχετικά: 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/1997 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.1997)
2. Η Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ14/οικ.333/6.3.1998 (ΦΕΚ Β' 272/18.3.1998).
3. Οι αριθμ. 6/24.2.2014, 6/22.4.2015 και 21/21.9.2015 Εγκύκλιες Οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις με τις οποίες:
- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και - Κεφαλαιοποιούνται οι τρέχουσες και καθυστερούμενες εισφορές, μέχρι το τέλος του προηγούμενου, της φυσικής καταστροφής, μήνα.
Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες ασφαλισμένους δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Με την αριθμ.ΔΑΕΦΚ/3371/Α325/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2319/27.10.2015) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Δ.Ε. Νεαπολέως Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις πυρκαγιές που συνέβησαν της 17ης – 20ης Ιουλίου 2015.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στις πληγείσες περιοχές επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα, που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τις πυρκαγιές της 17ης – 20ης Ιουλίου 2015.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

  • Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (1.7.2015 – 31.12.2015), χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.
  • Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων υπολογισμένων κατά την 30.6.2015.

Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό κατά τον προηγούμενο της καταστροφής μήνα (30.6.2015).
Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, δεν χάνονται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (π.χ. εκπτώσεις).
Για την ένταξη στη ρύθμιση (αναστολής) τρεχουσών εισφορών δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προσοχή!
- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

  • Υποχρεωτική η καταβολή τρεχουσών εισφορών από τη λήξη της περιόδου αναστολής (31.12.2015) έως το τέλος της ρύθμισης.
  • Εξόφληση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής ( καθυστερούμενων και τρεχουσών εισφορών).

    Ο αριθμός των δόσεων που θα προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24).

  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναστολής και έως το τέλος του (1.1.2016 – 31.1.2016).

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα που ακολουθεί (πχ 29.2.2016, 31.3.2016 κτλ).
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές και δόσεις (μετά την περίοδο αναστολής), με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Με τις αριθμ. 6/2014, 6/2015 και 21/2015 Εγκύκλιες Οδηγίες της Υπηρεσίας μας, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες – διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους, τη διαδικασία ένταξης, τις προϋποθέσεις και όρους απώλειας, τον υπολογισμό της οφειλής και χρόνους καταβολής, την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας - ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης καθώς και πληροφορίες για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ πραγματοποιούνται προσαρμογές στο Μητρώο Φυσικών Καταστροφών (ΜΦΚ) και θα ενημερωθείτε όταν ολοκληρωθούν προκειμένου να προχωρήσετε στην καταχώρηση των ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Συν/να: 1. Σχέδιο αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
2. Σχέδιο απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση
3. Πίνακας αποπληρωμής δόσεων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ι. ΜΑΡΙΑ