Αριθμ. Πρωτ. Ε40/276 - 25/06/2009

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3762/2009».
 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 39/2009

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί στην Υπηρεσία μας και με βάση στατιστικών στοιχείων, που έχει η Διοίκηση του Ιδρύματος ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή της, ανά Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μέσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κρίνουμε αναγκαίο όπως παρασχεθούν οι κάτωθι διευκρινίσεις για την άμεση και με ενιαίο τρόπο διεκπεραίωση των αναφερόμενων στο θέμα αιτήσεων οφειλετών του Ιδρύματος, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου:

- Οι αιτήσεις των εργοδοτών κατατίθενται στα κατά τόπο αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (της έδρας τους) χωρίς την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών, πλήν της υπεύθυνης δήλωσης, που προβλέπει η εγκύκλιος 39/2009 για να δηλωθούν από τον εργοδότη τα ποσά των εισφορών μηνός Απριλίου και Δώρου Πάσχα 2009.

Οι αιτήσεις, να καταχωρούνται την ίδια στιγμή στο Ο.Π.Σ./ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων». Μετά τη διεκπεραίωσή τους θα πρέπει οπωσδήποτε και χωρίς καθυστέρηση να «αποχρεώνονται», μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.

- Ο καταλογισμός των εισφορών μηνός Απριλίου 2009 και Δώρου Πάσχα 2009 θα γίνεται, όταν αυτές καθίστανται απαιτητές, βάσει της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου εργοδότη με τη σύνταξη χειρόγραφης Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), η οποία θα καταχωρείται στο σύστημα μέσω της οθόνης «Λοιπές Χρεωστικές Κινήσεις Οφειλέτη» με τύπο κίνησης 231.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητείται, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος, η υποβολή Κανονικής (01) Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2009 με τις εισφορές Απριλίου 2009 και Δώρου Πάσχα 2009 και στη συνέχεια η υποβολή σχετικής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. για τους μήνες Μάιος 2009 και Ιούνιος 2009.

Μετά την υποβολή κατά τα γνωστά της Κανονικής (01) Α.Π.Δ. του Β΄ τριμήνου 2009 (με το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχούν στους μήνες Απρίλιος 2009, Μάιος 2009 και Ιούνιος 2009 καθώς και Δώρου Πάσχα 2009) θα διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος και η τυχόν προκύπτουσα μηχανογραφική Α. Π.Ε.Ε. θα μειώνεται ή θα ακυρώνεται οίκοθεν με το ποσό της τυχόν χειρόγραφα συνταχθείσας Π.Ε.Ε..

- Ο καταλογισμός των μη καταβληθεισών εισφορών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων προκειμένου, στην παρούσα φάση, να διεκπεραιωθούν το ταχύτερο δυνατό όλες οι αιτήσεις των εργοδοτών για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ