.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ – Κυρώσεις

Οι περιπτώσεις ζ΄, η΄ και ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α'205) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ζ. Να έχει πρόσβαση στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης, καθώς και στη δομή της παραγωγικής δια­δικασίας. Στον εργοδότη που αρνείται την κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόσβαση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
η. Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε από τα τηρού­μενα βιβλία, μητρώα, έγγραφα και κάθε άλλου είδους στοιχείου της επιχείρησης, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφα. Στον εργοδότη που αρνείται την παροχή στοι­χείων και πληροφοριών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ιδ. Να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των αναφυόμενων ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρίσταται κατά τη διαδικασία επίλυσης των ανωτέρω διαφορών εργασίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του νομίμου εκπροσώπου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου τρίτου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν παρα­σταθεί, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά