.

Άρθρο 16
Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου

1. Η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό ανα­πηρίας 80% και άνω, ως πάσχοντες από:
α) Σύνδρομο Down – αυτισμό – υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση,
β) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων,
γ) φω-κομέλειες,
δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή
ε) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλ­λων συμπαγών οργάνων καθορίζεται επ’ αόριστον,
στ) τυφλώτης,
ζ) παραπληγία τετραπληγία και
η) ινώδης κυστική νόσος.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από ιατρούς του ειδικού σώ­ματος υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με όμοια απόφαση, μετά από πρόταση της ανωτέρω επιτροπής καθορίζονται και άλλες, πλην των ανωτέρω, παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλι­σμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.
Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται ο σχετικός κα­τάλογος παθήσεων.

Καταργούνται από την έναρξηισχύς του νόμου 3863/2010 σύμφωνα με την παράγραρο 4 του άρθρου 7 του νόμου 3863/2010, όπως αυτή προστέθηκε στο άρθρο 7 με την παράγεαφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4331/2015, ΦΕΚ Α’69/2.7.2015.

2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων τακτικών υπαλλή­λων του πρώην Ταμείου Ασθενείας Προσωπικού Ερ­γαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), οι κλάδοι του οποίου εντάχθηκαν ως Τομείς με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.3655/2008 στο Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), καταβάλλονται από 1.1.2009 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρμοζομένων εφεξής των διατάξεων που ισχύουν για τους συνταξιούχους με τις διατάξεις του ν. 3163/1955 υπαλλήλους του Ιδρύματος.