.

Άρθρο 21
Θέματα οικονομικής διαχείρισης

1. Ο Κλάδος Ειδικού Κεφαλαίου του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ εντάσσεται αναδρομικά από την 1.8.2008, ως αυτοτελής λογαριασμός στον Κλά­δο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής «Λογα­ριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Ο ανωτέρω λογαριασμός διέπεται από τις διατά­ξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις και μεταφέρονται σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εντασσόμενου κλάδου.

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασ­σόμενου κλάδου περιέρχονται στο Λογαριασμό Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχό του, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους, εισφο­ράς, δικαιώματος ή οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 136 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α'58) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι δαπάνες διοικήσεως Φορέων Κοινωνικής Ασφά­λισης που δεν αφορούν αμιγώς συγκεκριμένο Τομέα, Λογαριασμό ή Κλάδο, επιμερίζονται ετησίως κατά ποσοστό που ορίζεται με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσοστού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.
Στις δαπάνες διοικήσεως Φ.Κ.Α. συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία όλου του προσωπικού του Φορέα.»

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α'58).

3. Το άρθρο 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) τροπο­ποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Κάθε άλλο κριτήριο σχετικό με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του Φορέα.»

β) Στην παρ. 5 η φράση «καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για» αντικαθίσταται με τη φράση «καθορίζονται θέματα που αφορούν».

4. Το άρθρο 16 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ Α'151) τροπο­ποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) χορηγούνται προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε: α) ασφαλισμένους και συνταξιούχους, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Φορέων ή Τομέων τους και β) στους υπαλλήλους του Φορέα, με τους ακό­λουθους όρους και προϋποθέσεις:».

β) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:
«ε. Η εκταμίευση του χορηγούμενου ποσού για προ­σωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε υπαλλήλους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πραγματοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα, μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης περί αποδέσμευσης. Για την εκταμίευση θα επιβαρύνονται όλοι οι Τομείς του Φορέα κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών στη συ­νολική αξία της περιουσίας του Φορέα, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιουσίας του Φ.Κ.Α. λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ Α'151) .

στ. Κατά την αποπληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσε­ων από τους υπαλλήλους Φ.Κ.Α. για προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών, θα επιστρέφεται σε κάθε Τομέα, στο τέλος κάθε χρήσης, το ποσό που του αναλογεί, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.»

5. Όπου στο ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) αναφέρεται ότι, αν η κινητή και ακίνητη περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι κλάδοι δεν είναι κατανεμημένη κατά κλάδους, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών που προβλέπεται για κάθε κλάδο πριν την ένταξή του στον διάδοχο φορέα, ως ποσοστό εισφορών ορίζεται το ποσοστό ασφαλισμένου και εργοδότη των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993, χωρίς το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής ή άλλων τυχόν ειδικών προσαυ­ξήσεων.

Ειδικά, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσί­ας του πρώην ΤΑΞΥ, όπως έχει διαμορφωθεί πριν την ένταξη των κλάδων Ασθένειας και Πρόνοιας στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον Τομέα Πρόνοιας Ξε­νοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ αντίστοιχα, κατανέμεται κατά ποσοστό 24% υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 76% υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ.

Ομοίως το ειδικό κεφάλαιο του τέως ΟΠΑΠ – ΔΕΗ κατανέμεται κατά 76% υπέρ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και κατά 24% υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ για τους αντίστοιχους τομείς ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ.