.

Άρθρο 23
Θέματα εταιριών «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.»

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.3667/2008 (ΦΕΚ Α'114) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι­κής Ασφάλισης ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετί­ζονται με την οργάνωση και λειτουργία των εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης- Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.» και ειδι­κότερα ο σκοπός των εταιρειών, ζητήματα προσωπικού, το μετοχικό κεφάλαιό τους, οι καταστατικές τους ρυθ­μίσεις και η εν γένει οργάνωση και λειτουργία τους

2. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του ν.3586/2007 (ΦΕΚ Α'151) η αναγραφείσα εκ παραδρομής επωνυμία της εταιρείας «Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης- Ερευ­νητική Πληροφορική Α.Ε.» αντικαθίσταται με το ορθό «Παρατηρητήριο Απασχόλησης- Ερευνητική Πληροφο­ρική Α.Ε.».