.

Άρθρο 25
Θέματα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002, καθώς και η παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 17 και τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 3144/2003, την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3232/2004, την παρ. 3 του άρθρου 47 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 και συμπληρώθηκαν με τις διατά­ξεις του άρθρου 46 του ν. 3518/2006, αντικαθίστανται ως εξής:

«1.α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοι­ας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλμα­τος, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Το ίδιο ισχύει από την 1.1.2007 και για τους επαγγελ­ματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι με έδρα στις ανωτέρω περιοχές που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., των τριών πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Πρόσωπα που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφά­λιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού πριν την 1.1.1993 και τα οποία ασκούν μισθωτή ή άλλη εργασία εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον Ο.Γ.Α. και παράλληλα ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

γ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που έχουν την έδρα τους σε περιοχές της παραπάνω 1.α) περίπτωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν δραστηριότητα πέ­ραν των περιοχών αυτών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτήριου. Διαπιστωμένη, με οποιονδήποτε τρόπο, άσκηση επαγγέλματος σε περιοχές πέραν των παραπάνω, μετά την εξαίρεση του επαγγελματία από τον ΟΑΕΕ και την υπαγωγή του στον ΟΓΑ, έχει ως συνέπεια την ανα­δρομική υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από την πρώτη του μήνα της αποδεδειγμένης άσκησης της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, εφαρμοζομένης της ισχύουσας νομοθεσίας του Οργανισμού.

Μικροπωλητές λαϊκών αγορών που με βάση την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ασκούν τη δραστηριότητά τους μία φορά την εβδομάδα σε περιοχές πέραν αυτών της περίπτωσης 1.α), εξαιρούνται από τις διατάξεις του παραπάνω εδαφίου και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1.α).

Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ τα μέλη δασικών συνεταιρισμών που κατοικούν μόνιμα στις περιοχές της περίπτωσης α΄ και ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄.
Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ οι επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι των περιοχών της περίπτωσης αυτής που έχουν υπογράψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα “Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.”

(Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 3996/2011, ΦΕΚ Α'170/5.8.2011 αντικαταστάθηκε το παραπάνω εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 3846/2010.)

Τα πρόσωπα της περίπτωσης (γ) που υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από 1.11.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι καλώς υπήχθησαν και ο χρόνος ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ θεωρείται ισχυρός. Τα πρόσωπα που δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείου με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, καθώς και τα μέλη ομορρύθμων εταιρειών (ΟΕ) ή ετερορρύθμων εταιρειών (ΕΕ) με την ίδια δρα­στηριότητα υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης 1.α) ή 1.β) ανάλογα, σε όλη την επικράτεια.

3. Κατά την πρώτη τριετία από την έναρξη του επαγ­γέλματος, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, υποχρεούμενοι να προσκομίσουν στον ΟΑΕΕ βεβαίωση του ΟΓΑ περί της ασφάλισής τους. Για τα τρία (3) πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ είναι προαιρετική.
Επίσης, τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων που μετά την πρώτη τριετία, εξαιρούνται προσωρινά από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, υποχρεούμενα να προσκομίσουν στον ΟΑΕΕ βεβαίωση του ΟΓΑ περί της ασφάλισής τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί οριστικά η εξαίρεσή τους από τον ΟΑΕΕ.

Ο ΟΑΕΕ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση στον επαγγελματία, βιοτέχνη ή έμπορο των παραπάνω περιπτώσεων, εξαίρεσης από την ασφάλισή του, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητάς του και των εισο­δημάτων του. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας.
Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας είτε μετά από αυτή, μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανι­σμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι την 21.12.2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3518/2006, ΦΕΚ Α'272), για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές εντός του απαιτούμενου εξαμήνου και έχει απωλεσθεί ο χρόνος αυτός, μπορεί να αναγνωρισθεί προαιρετικά με υποβολή σχε­τικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

4. Πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Α.Ε. στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 3050/2002, παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Επίσης στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπά­γονται τα μέλη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, σε όλη την επικράτεια.

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα μέλη των ομορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερορ­ρύθμων εταιρειών (ΕΕ) που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές της περίπτωσης 1.α), των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελ­ματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώ­των ετών από την έναρξη δραστηριότητας, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υπερβαίνουν το 250πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ και κατατάσσονται από 1.1.2005 στην 5η ασφαλι­στική κατηγορία του άρθρου 4 του ν.2458/1997, όπως κάθε φορά ισχύει.

Μέλη ομορρύθμων εταιρειών (ΟΕ) και ετερορρύθμων εταιρειών (ΕΕ) που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές της περίπτωσης 1.α) και παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, των τριών (3) πρώτων ετών από την έναρξη της παράλ­ληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 250πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη επαγγέλματος, εξακολουθούν να υπά­γονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.ΕΕ με τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α'123), συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ.

5. Οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφά­λιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α.. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.

Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δω­ματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έντεκα (11) και άνω δωματίων, σε περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται από 1.1.2007 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών (3) πρώτων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύο­ντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

6. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α'101), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α'13) όπως ισχύει, για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπά­γονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

7. α) Συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του ΝΑΤ οι οποίοι είτε συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπο­ρική δραστηριότητα είτε κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ, μετά τη συνταξιοδότησή τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), υπάγονται στην υπο­χρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν.2676/1999.

β) Συνταξιούχοι του ΟΓΑ που κάνουν έναρξη επαγ­γελματικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), μετά τη συνταξιοδότησή τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν.2676/1999.

Συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που συνεχίζουν την ίδια επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότησή τους, στις περιοχές της περίπτωσης 1.α), δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ.

γ) Συνταξιούχοι της παραπάνω περίπτωσης α΄, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης β΄, που υπήχθησαν από 1.12.2008 μέχρι τη δημοσίευ­ση του παρόντος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω άσκησης επαγγέλματος υπακτέου στην ασφάλιση του Οργανισμού και κατέβαλαν εισφορές για το διάστημα αυτό, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν και ο χρό­νος ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ είναι ισχυρός. Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1.12.2008 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν κατέβαλαν εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δύνανται προαιρετικά να το αναγνωρίσουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές με το τρέχον ασφάλιστρο και χωρίς πρόσθετα τέλη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

8. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφα­λισμένοι στον ΟΓΑ, που έχουν ενταχθεί στα επενδυ­τικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο των Κα­νονισμών της ΕΕ και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα και συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεω­τικά στον OΓA, κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του ν.2458/1997 (ΦΕΚ Α'15), όπως ισχύει.
Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδή­ποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταΐκό σύστημα ισχύος πάνω από 20kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατη­γορία του ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύ­στημα ισχύος μέχρι 100 kw.

10. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα παρα­πάνω θέματα καταργούνται.

11. Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ Νομού Πιερίας, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη αυτών υπάγονται από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του νόμου αυτού στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Η προβλεπόμενη εισφορά για την ασφά­λιση των συνταξιούχων αποδίδεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του δέκατου τέταρτου άρθρου του ν.3607/2007 (ΦΕΚ Α'245).»