Αριθμ. Πρωτ. Ε40/238 - 27/05/2009

ΘΕΜΑ : «∆ιευκρινίσεις ως προς αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου - Ασφαλιστική Ενημερότητα».
 

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. Ε40/449/9.12.2008 Γενικό Έγγραφό μας.

Με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφό μας και σύμφωνα με την αριθμ. Φ11321/63/6/11-4-2007 (Φ.Ε.Κ.603τ.Β'/24-4-07 «αντικατάσταση του άρθρου 119 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.») απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προσδιορίζεται εκτός των άλλων, ότι : αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον τυπικό έλεγχο δηλωθέντων - καταβληθέντων είναι το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στο οποίο έχει την έδρα του ο εργοδότης ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χρόνο που έλαβε χώρα η απασχόληση.

Στο παραπάνω Γενικό Έγγραφο είχε επισημανθεί ότι, ως έλεγχος δηλωθέντων - καταβληθέντων νοείται ο τυπικός έλεγχος δηλαδή ο έλεγχος των χρεώσεων (υποβολών Α.Π.∆.) και των πιστώσεων (ΓΕΤΕ - καταβολής τρεχουσών εισφορών).

Πέραν του τυπικού ελέγχου διακρίνουμε και τον ουσιαστικό έλεγχο, που σκοπό έχει να διερευνήσει την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο εργοδότης, μετά την επεξεργασία των Α.Π.∆., σε σχέση με τα στοιχεία απασχόλησης των εργαζομένων που δηλώνονται σε αυτή και τα οποία προκύπτουν είτε από εσωτερικό έλεγχο, είτε από επιτόπιο έλεγχο, στον οποίο έχει γίνει πλήρη καταγραφή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων.

Α) ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001 αρμόδια Υποκ/τα διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου κοινών επιχ/σεων είναι τα κατά τόπους Υποκ/ματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων είχαν απογραφεί η έδρα και τα παραρτήματα του εργοδότη και είχαν αποδοθεί αντίστοιχοι Α.Γ.Μ..
Για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και εφεξής αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον ουσιαστικό έλεγχο είναι το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έλαβε ή λαμβάνει χώρα η απασχόληση, οι αρμοδιότητες του οποίου πηγάζουν από τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου απασχόλησης είναι αρμόδιο να :
α)
∆ιενεργεί ουσιαστικό έλεγχο για τους απασχολούμενους που δηλώνονται στην Α.Π.∆. από τον εργοδότη στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί ή λειτουργούσε εγκατάσταση του εργοδότη ανεξάρτητα αν πρόκειται για την έδρα του ή το παράρτημά του.

β) συντάσσει Π.Ε.Ε. για διαφορές εισφορών ουσιαστικού ελέγχου ανεξάρτητα της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

γ) συντάσσει Π.Ε.Π.Ε.Ε. για διαφορές εισφορών που προέκυψαν από τον αντίστοιχο ουσιαστικό έλεγχο.

δ) επιβάλλει αυτοτελή πρόστιμα (Π.Ε.Π.Α.Ε.) για την μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2556/97, άρθρ. 10 Ν.3232/2004 κ.λ.π. για τους απασχολούμενους στην ασφαλιστική του περιοχή.

ε) συντάσσει Π.Ε.Π.Τ. για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001 ανεξάρτητα από τον χρόνο καταβολής των εισφορών.

στ) διεκπεραιώνει πάσης φύσεως σημειώματα που αφορούν ασφαλισμένους που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στην ασφαλιστική του περιοχή (καταγγελίες, διαπιστώσεις, σημειώματα Ε.ΥΠ.Ε.Α. κ.λ.π.)

Β) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.

Όπως σας είναι γνωστό το Υπηρεσιακό Σημείωμα αποτελεί έγγραφο εσωτερικής ενημέρωσης των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο και εκδίδεται και αποστέλλεται στα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου (εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001 και 81/2003) προκειμένου το Υποκ/μα υποδοχής να χορηγήσει βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας.
Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων από την Υπηρεσία μας και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη τονίζεται ότι, σε περίπτωση που ο εργοδότης αιτείται βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας, τότε το Υποκ/μα της έδρας του δεν θα αναζητά σε καμία περίπτωση τυχόν οφειλή του εργοδότη από απασχόληση του προσωπικού του από άλλη επαγγελματική εγκατάστασή του, αιτώντας από τον εργοδότη την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος.

Σε περίπτωση που το παρ/μα του εργοδότη καταλογίσει εισφορές εις βάρος του, τότε :

α) Αν το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που είναι η έδρα του εργοδότη είναι στη Β΄ φάση λογισμικού Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και το Παράρτημα του εργοδότη είναι και αυτό στη Β΄ φάση λογισμικού τότε δεν θα αποστέλλεται Υπηρεσιακό Σημείωμα δεδομένου ότι, η οφειλή προκύπτει τόσο από την καρτέλα του οφειλέτη όσο και από την εκτύπωση του πίνακα χρεών του οφειλέτη αλλά και από το Σημείωμα Ασφαλιστικής Ενημερότητας (σχετική εκτύπωση).

β) Αν το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που είναι η έδρα του εργοδότη είναι στην Β΄ φάση λογισμικού Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και το Παράρτημα του εργοδότη δεν είναι Β΄ φάση λογισμικού τότε θα αποστέλλεται από αυτό άμεσα Υπηρεσιακό Σημείωμα με τις σχετικές πράξεις και αντίστοιχα τα ποσά των οφειλών στην έδρα του εργοδότη.

γ) Αν το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη δεν είναι Β΄ φάση λογισμικού και το Παράρτημα του εργοδότη είναι Β΄ φάση λογισμικού τότε θα αποστέλλεται άμεσα Υπηρεσιακό Σημείωμα στην έδρα με τις σχετικές πράξεις και τα αντίστοιχα ποσά των οφειλών.

δ) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι (και) υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Οικοδομοτεχνικού Έργου, τότε η εν λόγω επικοινωνία μεταξύ των Υποκ/των θα διενεργείται μέσω FAX.

Το Υποκ/μα υποβολής της αίτησης θα αποστέλλει σχετικό αίτημα μέσω FAX στο αρμόδιο Υποκ/μα απογραφής του Οικοδ/κού έργου το οποίο με τη σειρά του θα απαντά αμέσως περί υπάρξεως ή όχι σχετικής οφειλής.

ε) Στις περιπτώσεις «συσχετιζόμενων» εργοδοτών και ανεξάρτητα αν πρόκειται για εργοδότη κοινής επιχείρησης ή οικοδομοτεχνικού έργου, εφόσον από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της αίτησης μη οφειλής με τηλεομοιοτυπία προκύπτει ένδειξη διαφορετική από «ενήμερος» τότε θα διαβιβάζεται σχετικό αίτημα μέσω FAX στο αρμόδιο Υποκ/μα απογραφής του έργου ή της έδρας του εργοδότη που αυτό με τη σειρά του θα απαντά με όμοιο τρόπο, περί υπάρξεως ή μη οφειλής (σχετ. Γ.Ε Ε57/10/9-3-2009).

Γ) ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2690/99 για την -Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις- προβλέπεται ότι : «οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή αυτή αποστέλλεται σε προθεσμία δέκα ημερών στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί ......».
Σε περίπτωση που αιτείται ο εργοδότης πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή οι Υπηρεσίες μας Υπηρεσιακό Σημείωμα τότε αν εκκρεμούν καταγγελίες ή επιτόπιοι έλεγχοι και ανάγονται σε μισθολογική περίοδο απασχόλησης κατά την οποία ο εργοδότης δεν ήταν υπόχρεος υποβολής Α.Π.∆. τότε αφενός θα ενημερώνεται ο εργοδότης και αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του αιτούμενου πιστοποιητικού. Αν αφορά μισθολογική περίοδο που ο εργοδότης ήταν υπόχρεος υποβολής Α.Π.∆. τότε έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα της παραγράφου του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.2690/99.

Επισημαίνεται ότι για την έκδοση του Υπηρεσιακού Σημειώματος αφενός δεν τίθεται θέμα υποβολής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου αλλά εσωτερικής επικοινωνίας των υπηρεσιών μας και αφετέρου οι υπηρεσίες μας οφείλουν να διερευνούν τη συγκεκριμένη στιγμή της έκδοσης της Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή της έκδοσης Υπηρεσιακού Σημειώματος την ύπαρξη ή όχι οφειλής.

Ως εκ τούτου, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί εις βάρος του εργοδότη σχετική οφειλή θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και εναπόκειται στις υπηρεσίες μας η κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση καταγγελιών ή επιτοπίων ελέγχων (Ε.ΥΠ.Ε.Α. ή Υποκ/τος) και λοιπών σημειωμάτων, που με ευθύνη των υπηρεσιών μας δεν έχουν διεκπεραιωθεί έγκαιρα, είτε αυτές αφορούν κοινές είτε οικοδομοτεχνικές επιχειρήσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ