.

Ν.3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ Α'66/11.05.2010

Πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4331/2015

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 1 Ειδικές μορφές απασχόλησης
Αρθρο 2 Μερική απασχόληση
Αρθρο 3 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωρινής απασχόλησης
Αρθρο 4 Διαθεσιμότητα μισθωτών
Αρθρο 5 Τηλεργασία
Αρθρο 6 Θέματα αδείας
Αρθρο 7 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Αρθρο 8 Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος κατά παράβαση του πενθημέρου
Αρθρο 9 Αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ - Κυρώσεις
Αρθρο 10 Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού
Αρθρο 11 Διοικητικές κυρώσεις
Αρθρο 12 Μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Αρθρο 13 Βιβλίο Υπερωριών
Αρθρο 14 Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών - Κυρώσεις

ΜΕΡΟΣ Β'
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρθρο 15 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση
Αρθρο 16 Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου
Αρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 18 Ρυθμίσεις Θεμάτων Ελέγχου
Αρθρο 19 Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 20 Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα λοιπών Ασφαλιστικών Φορέων
Αρθρο 21 Θέματα οικονομικής διαχείρισης
Αρθρο 22 Διασυνοριακή δραστηριότητα Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 23 Θέματα εταιριών «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.»
Αρθρο 24
Αρθρο 25 Θέματα O.A.E.E.- Ο.Γ.Α.
Αρθρο 26
Αρθρο 27
Αρθρο 28
Αρθρο 29
Αρθρο 30
Αρθρο 31
Αρθρο 32 Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Αρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 34 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος