.

Αρ. Πρωτ. Οικ. 20075/26.1.2016
Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σχετ: Το από 14.1.2016 δελτίο τύπου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. - Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό δελτίο τύπου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στο οποίο γίνεται αναφορά στην ανοδική τάση που παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης την τρεχουσα περίοδο στη χώρα μας, με παράλληλη αύξηση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων σοβαρών κρουσμάτων γρίπης και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από τη διαχρονική παρακολούθηση της εποχικής γρίπης που δείχνουν ότι η δραστηριότητά της κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, καλούνται οι Επιθεωρητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε. και Τ.Ε.Α.Υ.Ε.), κατά τη διεξαγωγή ελέγχων να ενημερώνουν τους εργοδότες ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τους εργαζόμενους για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους από την εποχική γρίπη.

Ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται συνωστισμός εργαζομένων, ανεπαρκής αερισμός των χώρων εργασίας, απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και γενικά στις περιπτώσεις μη τήρησης των σχετικών μέτρων πρόληψης μετάδοσης της γρίπης.

Επισυνάπτεται το έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», που εκδόθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. και παρακαλούμε να αναρτηθεί στις υπηρεσίες και να διατίθεται, κατά τους ελέγχους, σε εργοδότες και εργαζόμενους.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι με υπογραφή.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΣΟΥΚΟΣ

Συνημμένο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ