Ερώτηση

68. Καλησπέρα σας θα ήθελα να σας υποβάλω το κάτωθι ερώτημα :
«Γυμναστήριο»  υπογράφει σύμβαση παραχώρησης χρήσης της πισίνας της,  σε άλλη «εταιρεία» ,η οποία με την σειρά της θα φέρνει τους πελάτες της για να κάνουν χρήση αυτής, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες με τους πελάτες της (κάθε φορά θα μας δηλώνει τα ονοματεπώνυμά τους και τα λοιπά στοιχεία για να καταχωρούνται στο δικό μας βιβλίο απεικόνισης συναλλαγών).
Για αυτή την παροχή θα κόβουμε Τ.Π.Υ. κάθε μήνα .
Το ερώτημα μου είναι μπορεί η  «εταιρεία»   να εκδίδει στο χώρο του γυμναστηρίου μας δικές της θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών  σε περίπτωση που οι πελάτες της επιθυμούν να πληρώσουν την συνδρομή τους ;
Επιτρέπεται αυτό να γίνεται στον χώρο μας? Εάν ναι  πρέπει ποια είναι η διαδικασία για να επιτρέπεται να γίνει αυτό;

Απάντηση

Όπως προβλέπεται από τον Ν. 1809/88 άρθρο 1,
1. Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεων τους. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απαλλαγεί ο επιτηδευματίας αυτός από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή. Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ταμειακών μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματος του.

Βεβαίως, στην περίπτωση που μας περιγράφετε, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις που εκμισθώνεται στην “εταιρία”, δύνανται να θεωρηθούν πρόσκαιρες εγκαταστάσεις και βρίσκει εφαρμογή το 1063679/437/6.6.1999 έγγραφό της διοίκησης, το οποίο αναφέρει:
(..........)
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, καθώς οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που  λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
(..........)
3. Με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής κάθε φύσης επιχείρησης με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης τηρεί μητρώο μαθητών στην επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η
επαγγελματική δραστηριότητα (έδρα ή υποκατάστημα ή υποκατάστημα-πρόσκαιρη  εγκατάσταση). Συνεπώς, η υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου σε άλλο χώρο εξαρτάται από το εάν ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα ή όχι.
(..........)
5. Με βάση τα όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι οι χώροι που το συγκεκριμένο Κ.Ε.Κ μισθώνει ή του παραχωρούνται δωρεάν χώροι και των οποίων έχει την αποκλειστική χρήση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πέραν των τριάντα ημερών (π.χ. 3 μήνες) προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης, συνιστούν υποκαταστήματα, θεωρούνται όμως για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. πρόσκαιρες εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ανωτέρω Κώδικα δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης σ αυτούς βιβλίων υποκαταστήματος. Στις πρόσκαιρες εγκαταστάσεις υφίσταται μόνο υποχρέωση τήρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (μητρώο μαθητών). “

Επειδή το παραπάνω είναι θέμα πραγματικό, σας συνιστούμε  να απευθυνθείτε και στο Υπουργείο Οικονομικών για μεγαλύτερη διασφάλιση σας.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.