.

ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1011665/ΕΞ2016/26.1.16
Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ της Ε.Ε. και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων - Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της αριθμ.ΠΟΛ. 1050/11.02.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.

ΣΧΕΤ.:
α. Το αρ.πρωτ.ΔΕΛ ΣΤ 1158823 ΕΞ2015/10.12.2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων
β. Το αρ.πρωτ. ΔΕΛ Β1149031 ΕΞ2014/27.10.2014 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων
γ. Η αριθμ. 1071947/3632/4075/0017/ΠΟΛ 1050/11.02.2000 Ε.Δ.Τ.Ο.
δ. Η αριθμ. 1099599/8432/ 1745/Δ0014/ΠΟΛ. 1116/19.10.2007 Ε.Δ.Τ.Ο.
ε. Η αριθμ.ΠΟΛ. 1147/8.07.2011 Ε.Δ.Τ.Ο.
στ. Η αριθμ.ΠΟΛ. 1135/12.05.2014 Ε.Δ.Τ.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω α΄ και β΄σχετικών εγγράφων της Δ/νσης Ελέγχων, σας κοινοποιούμε συνημμένα επικαιροποιημένο το Παράρτημα της αριθμ. ΠΟΛ 1050/11.02.2000 Ε.Δ.Τ.Ο.(γ΄σχετικό), όπως τροποποιήθηκε με τις ανωτέρω δ΄,ε΄ και στ΄σχετικές Ε.Δ.Τ.Ο., στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ και οι ενδείξεις επί των τιμολογίων που χρησιμοποιούνται για την πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.

Επισημαίνεται ότι, για τις ενδείξεις των τιμολογίων μεταχειρισμένων οχημάτων προερχόμενων από την Αυστρία, θα σταλεί συμπληρωματική ενημέρωση προς όλες τις τελωνειακές αρχές, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ