.

Άρθρο 13
Υποκείμενο του τέλους

Το άρθρο 13 του νόμου 3427/2005 καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3842/2010, ΦΕΚ Α'58/23.4.2010

Πριν την κατάργηση του άρθρου ίσχυαν τα εξής:

Το τέλος συναλλαγής βαρύνει τον αγοραστή. Ως αγοραστής νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ακίνητο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος