ΠΟΛ.1124/24-10-06:

Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.1998) όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α΄/5-10-2006) από 1 Νοεμβρίου 2006.

2. Την 1030753/384/5-3-1998 Α.Υ.Ο. "Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους αυτού" (ΦΕΚ 267 Β΄/18-3-1998) και την 1038576/240/Τ. &Ε.Φ./11-4-2005 Α.Υ.Ο. "Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας" (ΦΕΚ 535 Β΄/21-4- 2005).

3. Την 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας μετά την μεταβολή του.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού".

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και της πράξης καταλογισμού του τέλους αυτού, όπως τα σχετικά υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

2. Στο έντυπο της πράξης προσδιορισμού και στο πίσω μέρος αυτής αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πράξης συμβιβασμού).

3. Για την απόδοση του τέλους και τον καταλογισμό αυτού θα χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα των προσαρτώμενων στην παρούσα απόφαση υποδειγμάτων.

4. Στους λογαριασμούς αναγράφεται το ποσό του οφειλόμενου μηνιαίου τέλους και σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εκδίδονται για περισσότερους του ενός μήνες, αναγράφεται σε αυτούς διακεκριμένα το οφειλόμενο κατά κλιμάκιο τέλος, ύστερα από διάσπαση του ποσού αυτού σε μηνιαίο.

5. Η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα από τα οποία τα ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του τέλους.

6. Τα κλιμάκια υπολογίζονται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας και το ποσό του οφειλόμενου τέλους καταχωρείται σε χωριστή στήλη ή χωριστό λογαριασμό στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης κινητής τηλεφωνίας.

7. Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που εκδίδονται από 1- 11-2006.

8. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημείωση: Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Επίσης, η διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να προταθεί και με ιδιαίτερη αίτηση, μέσα στην προθεσμία που πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή.

Η προσφυγή κατατίθεται σε εμάς μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση αυτής της πράξης, εκτός αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, οπότε η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 70, παρ. 6β΄, Ν. 2238/94 όπως ισχύει)

Αριθμός............................. Ημερομηνία........................

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (Επέχει και θέση ατομικής ειδοποίησης)

Εχοντας υπόψη:

α) Το αίτημα του υπόχρεου στο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για διοικητική επίλυση της διαφοράς.

β) Τις διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο δεύτερο και 4 του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει με το Ν. 3492/2006.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει.

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 4 και 74 παρ.5 του Ν. 2238/94, όπως ισχύει.

ε) Τα στοιχεία που κρίθηκαν κατά τη συζήτηση προς επίλυση της διαφοράς ήτοι... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Καθορίζουμε το επιπλέον τέλος, ως κατωτέρω:

Διαφορά τέλους.................................................................

Πρόσθετο τέλος.................................................................

Σύνολο....................................................................... .....

Το 1/5 του ποσού που καθορίστηκε με το συμβιβασμό καταβάλλεται κατά την υπογραφή του πρακτικού ή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υπογραφή αυτού και το υπόλοιπο σε ........... μηνιαίες δόσεις ............... Ευρώ και της τελευταίας ............ ?, της πρώτης καταβαλλομένης εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα ............... Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 1/5 ο συμβιβασμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

Επιδόθηκε αντίγραφο της Πράξης αυτής με το Α.Χ.Κ. ............................ πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

Δεν έγινε συμβιβασμός για τους εξής λόγους: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......................200......