ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 39 - 22/05/2009

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση οφειλών κοινών επιχειρήσεων και οικοδοµοτεχνικών έργων».
 

Με την παρούσα σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/15-05-09) «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευόµενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τις οποίες ρυθµίζονται οι οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδοµοτεχνικών έργων και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα για την εφαρµογή τους : 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 

Με     τις προαναφερόµενες διατάξεις ρυθµίζονται καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές και από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.ΑΜ., Ε.Τ.Ε.Α.Μ., Οργανισµών, Ταµείων και Λογαριασµών τις εισφορές των οποίων 
εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 30/04/09 συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του ∆ώρου Πάσχα (∆.Π. ) 2009. 

Εξαιρούνται οι εισφορές που προέρχονται από προαιρετική ασφάλιση. 

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται : 

α) Οφειλές µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 30/04/09 (συµπεριλαµβανοµένου ∆.Π. 2009) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδοµοτεχνικών έργων. 

β) Βεβαιωµένες και µη εξοφληθείσες οφειλές εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδοµοτεχνικών έργων περιόδων απασχόλησης µέχρι 30/04/09 (συµπεριλαµβανοµένου ∆.Π. 2009). 

Η ρύθµιση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του εποµένου µήνα απ΄ αυτόν της επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ηµεροµηνία, που αναγράφει ο Προϊστάµενος Εσόδων στο φωτοαντίγραφο της συνηµµένης στην παρούσα αίτησης, η οποία προσκοµίζεται στο αρµόδιο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταµειακή Υπηρεσία των Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., µε απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών κατά τον µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση. 

Προς αποφυγή προβληµάτων στην εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει οι ∆ιευθυντές των αντίστοιχων µονάδων µε ευθύνη τους, να ελέγχουν την τήρηση των προθεσµιών και να προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων ρύθµισης οφειλών. 

γ) Ρυθµισµένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής (µετά από αίτηση του οφειλέτη), εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι ενήµερος µε τους όρους της απόφασης ρύθµισης των οφειλών του. Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιοι υπάλληλοι (Ταµείων Είσπραξης Εσόδων ή των Ταµειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ.) θα πρέπει να ελέγχουν τόσο την καταβολή της δόσης του προηγούµενου µήνα από αυτόν της υπαγωγής (µετάπτωσης) στις κοινοποιούµενες διατάξεις,όσο και τη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να απαιτείται καταβολή προκαταβολής και παραβόλου. 

Στη παρούσα ρύθµιση δεν µπορούν να υπαχθούν οι οφειλέτες που είχαν προβεί σε ρύθµιση των οφειλών τους µε ειδικές διατάξεις νόµων, εκτός αν απωλέσουν το δικαίωµα συνέχισης αυτών µέχρι την προβλεπόµενη από το νόµο προθεσµία υποβολής της αίτησης (ήτοι µέχρι 30/6/2009.) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Ο εργοδότης υποβάλλει στο Τµήµα Εσόδων του Υποκαταστήµατος/Παραρτήµατος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγµα), η οποία πρωτοκολλείται αµέσως και χορηγείται στον εργοδότη αντίστοιχο αποδεικτικό. 

Ακολούθως, η αίτηση καταχωρείται στο µηχανογραφικό σύστηµα (στη οθόνη «∆ιαχείριση Εισερχοµένων» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και χρεώνεται από τον Προϊστάµενο Εσόδων στον αρµόδιο υπάλληλο,προκειµένου να διενεργήσει έλεγχο και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόµενες αποκλειστικά από τον έλεγχο ∆ηλωθέντων – Καταβληθέντωνκαθώς και τα τυχόν άλλα πρόστιµα και προσαυξήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου από το Υποκατάστηµα/ΠαράρτηµαΙ.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει τις καταλογιστικές πράξεις καθώς καιφωτοαντίγραφο της αίτησής του, προκειµένου να το καταθέσει στο αρµόδιο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή την Ταµειακή Υπηρεσία. 
Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραµείνει στο φάκελο τουεργοδότη) καταχωρούνται µε ευθύνη του Προϊσταµένου Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία : 

Ρύθµιση οφειλών µέχρι ....../..../20..... 
Συνηµµένα     ....................(............) Υπηρ. Σηµείωµα/τα 
Ηµεροµηνία     .............../...../20.... 
Ο Προϊστάµενος Εσόδων ( υπογραφή -σφραγίδαΥποκ/τος) 

Στις ενδείξεις: 

Ρύθµιση οφειλών µέχρι 

•    Αναγράφεται η τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα απ΄ αυτόν της επίδοσης στον εργοδότη των καταλογιστικών πράξεων. 
•    Σε περίπτωση που από την διενέργεια του ελέγχου δεν προκύψουν οφειλές, αναγράφεται η τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν που παρέλαβε ο εργοδότης το αντίγραφο της αίτησης. 

Συνηµµένα 
Αναγράφεται ο αριθµός των επισυναπτόµενων Υπηρεσιακών Σηµειωµάτων µε τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν οικοδοµοτεχνικών έργων του ιδίου. Εφόσον η έδρα του εργοδότη της κοινής επιχείρησης υπάγεται στη Β΄ Φάση λογισµικού ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα απαιτούνται Υπηρεσιακά Σηµειώµατα. 

Εξυπακούεται ότι, σε εύλογο χρόνο και αµέσως µετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθµιση των οφειλών τους θα ακολουθήσει η διενέργεια και ουσιαστικού ελέγχου σ΄αυτούς. 

Παρατηρήσεις : 

α) Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα της, τα παραρτήµατά της καθώς και τα εκτελούµενα από αυτή οικοδοµοτεχνικά έργα (ιδιωτικά ή δηµόσια), τα οποία υφίστανται σε διαφορετικά Υποκ/τα/Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αντιµετωπίζονται στο σύνολό τους µε έκδοση ενιαίας απόφασηςρύθµισης από την Ταµειακή Υπηρεσία του Υποκ/τος ή το αρµόδιο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας της επιχ/σης (εγκ. 52/99 & 20/2004). 

Όταν πρόκειται για οικοδοµοτεχνικά έργα που εκτελούνται µε το σύστηµα της αντιπαροχής, οι οφειλές ενός εκάστου έργου θα ρυθµίζονται µε ξεχωριστή απόφαση. 

β) Από τον έλεγχο των δεδοµένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων εντοπίζεται µεγάλος αριθµός εργοδοτών µε ελλιπή, λανθασµένα ή µη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νοµικής µορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστος αριθµός υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων κ.λ.π.. 
∆εδοµένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία του συστήµατος για την διενέργεια ελέγχου, την έκδοση πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών µέτρων, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, µέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να διορθώνονται ή να συµπληρώνονται τα παραπάνω λανθασµένα ήελλιπή στοιχεία. 

γ) Η αναζήτηση οφειλών του εργοδότη προκειµένου να χορηγηθούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας ή να χορηγηθούν από τα Υποκ/τα Υπηρεσιακά Σηµειώµατα γίνεται οίκοθεν από τις υπηρεσίες µας. 
Ως εκ τούτου, προκειµένου να διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες µας η καταβολή τρεχουσών εισφορών µισθολογικών περιόδων από 1/5/2009 και εφεξής, η απαιτούµενη επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών µας θα διενεργείται µέσω fax. 

δ) Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθµισης προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόµενη σε περιόδους απασχόλησης µέχρι 30/4/09 είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στην τρέχουσα ρύθµιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) µε ανακαθορισµό οίκοθεν του ποσού των υπολειποµένων δόσεων.
Αντίθετα, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθµισης προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόµενη σε περιόδους απασχόλησης από 1/5/09 και µετά θα πρέπει, προκειµένου να παραµείνει σε ισχύ η ρύθµιση, να εξοφληθεί εφάπαξ. 

ε) Ο καταλογισµός των εισφορών του Απριλίου 2009 καθώς και ∆ώρου Πάσχα 2009 για τη χρονική περίοδο κατά την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής µέσω διαδικτύου της Α.Π.∆. των κοινών επιχειρήσεων του Β΄ τριµήνου 2009 θα γίνεται, προκειµένου να ενταχθούν στη ρύθµιση, µε βάση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/88 του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρει «..... οι εισφορές του Απριλίου 2009 και του ∆ώρου Πάσχα 2009 της επιχείρησης µε επωνυµία ........................................................................................................................................... ΑΜΕ : ............................................ ανέρχονται σε .............................., ...... ¤ και ..................................., ...... ¤ αντιστοίχως». 

στ) Στις Αποφάσεις ρύθµισης, που εκδίδονται από τις Ταµειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των, τα οποία έχουν ενταχθεί στη Β΄ Φάση Ο.Π.Σ./ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα επισυνάπτονται οι συνηµµένοι στην παρούσα «ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ», αντίγραφο δε αυτών (µετά την υπογραφή τους από τον εργοδότη) θα αρχειοθετείται µαζί µε την απόφαση. 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Για τους εργοδότες που είναι ενήµεροι µε τους όρους της ρύθµισης χορηγείται πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 51 – 54 του Ν.2676/1999, όπως ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3232/2004 (σχετικές εγκ. 52/99, 45/01, 20/04 και 81/03) . 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Τα ευεργετήµατα του άρθρου 54 του Ν. 2676/99 δεν ισχύουν για είσπραξη λογαριασµών από τους αναδόχους έργων του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του Α.Ν. 1846/51 (είσπραξη λογαριασµού ∆ηµοσίων έργων), συνεπώς ακόµη και αν αυτοί έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις και τηρούν τους όρους της ρύθµισης χορηγείται βεβαίωση οφειλής µε το σύνολο του οφειλόµενου ποσού. 

Οι διευκολύνσεις της παρούσας δεν ισχύουν για είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προµηθευτών ή συµβεβληµένων µε το Ίδρυµα επιχειρήσεων (φαρµακεία, νοσοκοµεία, κλινικές, τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.). Προκειµένου να εισπράξουν την εκκαθαρισµένη απαίτησή τους πρέπει αυτή (ανεξαρτήτως του ποσού της) να συµψηφισθεί µε το σύνολο τυχόν οφειλής τους (ρυθµισµένης ή µη) προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 88 Ν.∆. 356/74 – ΚΕ∆Ε, εγκ. 45/01 παρ. 13.5). 

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 30/4/09 παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιηµένων κατά το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου (5/09) προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, ήτοι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε, Π.Ε.Α.Π. χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται η καταβολή παραβόλου. 

β) Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθµιση για διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης µέχρι 30/4/09, µέχρι 96 µηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιηµένων κατά το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου (5/09) προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, ήτοι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., µε καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής. 

Για την ανωτέρω περίπτωση β′ απαιτείται η καταβολή παραβόλου, προκειµένου να εκδοθεί ηαπόφαση ρύθµισης απότα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 

Το ελάχιστο πόσο δόσης καθορίζεται σε 100,00 ¤.  

Είναι δυνατή η εκπρόθεσµη καταβολή δόσης µέχρι το τέλος του εποµένου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. 
Η παραπάνω εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις ανά δωδεκάµηνο ρύθµισης (ως πρώτος µήνας για το προσδιορισµό του δωδεκαµήνουλογίζεται ο µήνας καταβολής της προκαταβολής). 

Επισηµαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους Προϊσταµένους και τους ∆/ντές των µονάδων ως προς τον υπολογισµό των προσθέτων τελών και των λοιπών προσαυξήσεων, καθώς και των εκπτώσεων αυτών, για τον ακριβή υπολογισµό των ρυθµιζόµενων ποσών. 

Εάν ενήµερος εργοδότης ζητήσει την υπαγωγή του στις κοινοποιούµενες διατάξεις τότε θα του χορηγούνται οι παρεχόµενες από τους άλλους νόµους (Ν.2676/99, Ν3050/02, Ν.3232/04, Ν.3302/04, Ν.3518/06), εκπτώσεις για τα ήδη καταβληθέντα ποσά και επιπλέον το 80% ή το 50% αντίστοιχα, στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό οφειλής. 
Οι ανωτέρω παρεχόµενες εκ των διατάξεων εκπτώσεις θα πραγµατοποιηθούν στις τελευταίες δόσεις της ρύθµισης . 

Επισηµαίνουµε ότι οι ανωτέρω µειώσεις ισχύουν για µία µόνο ρύθµιση. 

Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθµιση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/1999, όπως βελτιώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3232/04 και, µόνο κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων η προαναφερθείσα ρύθµιση θα θεωρηθεί για όλους τους εργοδότες που θα υπαχθούνσε αυτή ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. 

Με ευθύνη των ∆/ντών και των Προϊσταµένων των Υποκ/των Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ. ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να αποσταλεί πρόσκληση προς όλους τους εργοδότες-οφειλέτες προκειµένου να ενηµερωθούν και να υποβάλλουν αίτηση εντός της προβλεπόµενης εκ των κοινοποιούµενων διατάξεων προθεσµίας.

Επίσης σας επισυνάπτουµε δελτίο τύπου προκειµένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.ΑΜ. και να δηµοσιευθεί σε ΜΜΕ, τύπο, κ.λ.π της περιοχής σας όπως επίσης και να αποσταλείστα Επιµελητήρια, τις εργοδοτικές ενώσεις κ.λ.π. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Η µη εµπρόθεσµη καταβολή πέρα των δύο (2) δόσεων ανά δωδεκάµηνο καθώς και η µη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την αµετάκλητη απώλεια του παρεχόµενου εκ του νόµου ευεργετήµατος της τµηµατικής εξόφλησης των εισφορών και καθιστά άµεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού από κύρια εισφορά µε τα αναλογούντα σε αυτή κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις επιβαρύνσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη που αναβιώνουν κατά τα αναφερόµενα στις κοινοποιούµενες διατάξεις. 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ 

Για τους εργοδότες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση και για όσο διάστηµα τηρούν τους όρους αυτής (καταβολή δόσης, τρεχουσών εισφορών) το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. έχει το δικαίωµα: 

α. Να διατηρεί τις κατασχέσεις και τις υποθήκες που έχουν επιβληθεί, να επιβάλει νέες κατασχέσεις κατά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του, καθώς και να εγγράφει νέες υποθήκες, για διασφάλιση της οφειλής (άρθρο 55 του Ν. 2676/99), χωρίς να προσδιορίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες πρόγραµµα πλειστηριασµού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του. 

Η ανωτέρω δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης και εγγραφής υποθήκης ισχύει τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των νοµικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισµών κ.λ.π), όσο και κατά των περιουσιακών στοιχείων των διοικούντων τα νοµικά πρόσωπα, είτε σε περίπτωση διάλυσης ή συγχώνευσης των νοµικών προσώπων, (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2556/97 - Σχ. εγκύκλιος 20/98), είτε και κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 2676/99 -Σχ. εγκύκλιος 15/99). 

Υπενθυµίζουµε ότι, οι υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.3 του ν.2556/97, έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης απαραίτητων στοιχείων, από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Αρχές, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., Τράπεζες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελµατικές, Εµπορικές Βιοµηχανικές και Γεωργικές Οργανώσεις, καθώς και ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, (∆.Ο.Υ.), προκειµένου να διασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους µε την λήψη αναγκαστικών και άλλων µέτρων είσπραξης (κατάσχεση, υποθήκη). 

Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δηµιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα, πουίσχυε η ρύθµιση (αρθ. 55 του Ν. 2676/99). 

β. Να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

γ. Να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και µέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του. 

Επίσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαµένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2721/1999. 

Υπενθυµίζουµε ότι, για όλους τους οφειλέτες θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης σωρευτικά ή µη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.∆. 356/74 – ΚΕ∆Ε, τόσο για τη διασφάλιση της οφειλής όσο και γιατί η ανωτέρω ενέργεια αποτελεί λόγο διακοπής ή αναστολής της παραγραφής, ώστε οι αρµόδιοι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να µην αναγκάζονται να κοινοποιούν τις καταλογιστικές πράξεις στο τέλος της 10ετίας για διακοπή της παραγραφής. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ