.

Αρθρο 14
Καταβολή του τέλους

Το άρθρο 14 καταργήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58/23.4.2010). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 92 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23.4.2010.

Πριν την κατάργηση του άρθρου ίσχυαν τα εξής:

Το τέλος συναλλαγής καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή της δήλωσης και πριν από την κατάρτιση του μεταβιβαστικού συμβολαίου.