.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της ρύθμισης
(άρθρο 1 της Oδηγίας)

Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 ρυθμίζουν:
α) την αναγνώριση στην Ελλάδα ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που εκδόθηκε σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατάσσει μέτρο προστασίας ενός προσώπου από εγκληματική ενέργεια άλλου προσώπου, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ή τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια αυτού ή την προσωπική ελευθερία του ή τη γενετήσια ακεραιότητά του, για τη συνέχιση της προστασίας του στην Ελλάδα και
β) την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης εντολής που απευθύνει η Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.