.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητα για την παράταση, ανάκληση ή τροποποίηση του μέτρου προστασίας και εφαρμοστέο δίκαιο
(άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 5 της Οδηγίας)

1. Το Δικαστήριο ή η ανακριτική αρχή που επέβαλε μέτρο προστασίας έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις: α) Για την ανανέωση, επανεξέταση, τροποποίηση και ανάκληση του μέτρου προστασίας και β) για την επιβολή μέτρου στερητικού της ελευθερίας, ως αποτέλεσμα της ανάκλησης του μέτρου προστασίας, εφόσον αυτό είχε επιβληθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014 ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4307/2014. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος Εισαγγελέας προσαρμόζει ανάλογα την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.

2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαμβάνονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.