.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα για λήψη μεταγενεστέρων αποφάσεων
(άρθρο 13 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας)

1. Εφόσον δικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014 ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4307/2014, έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος-μέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό μετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, οι μεταγενέστερες αποφάσεις λαμβάνονται, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

2. Όταν το μέτρο προστασίας περιέχεται σε δικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος-μέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό μετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και η αρμόδια αρχή του κράτους επιτήρησης έχει λάβει μεταγενέστερες αποφάσεις, που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις ή τις οδηγίες που περιέχονται στο μέτρο προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4307/2014, ο Εισαγγελέας που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ανανεώνει, επανεξετάζει, τροποποιεί, ανακαλεί ή αποσύρει αναλόγως χωρίς καθυστέρηση την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

3. Ο Εισαγγελέας που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης για οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.