.

Άρθρο 13
Παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης
(άρθρα 11, 12 και 17 της Οδηγίας)

1. Όποιος παραβιάζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας τιμωρείται, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου, όταν διαπιστώνει παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, είναι αρμόδιος: α) να ενεργεί κατά άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και β) να λαμβάνει κάθε επείγον μέτρο ώστε να αρθεί η παραβίαση, μέχρι την έκδοση μεταγενέστερης απόφασης του κράτους έκδοσης.

3. Ο Εισαγγελέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για κάθε παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας με το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος II, το οποίο μεταφράζεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους έκδοσης.