.

Άρθρο 16
Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες και διακανονισμούς
(άρθρο 19 της Οδηγίας)

1. Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να εφαρμόζονται, αν οι συμφωνίες ή οι διακανονισμοί επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των στόχων του και συμβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη μέτρων προστασίας.

2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συνάπτονται διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί με τρίτα κράτη, εφόσον επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των διατάξεων του παρόντος και συμβάλλουν στην απλούστευση ή στη διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη μέτρων προστασίας.