.

Άρθρο 20
Ορισμοί
(άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο)

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 έως 32 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «καταδίκη»: κάθε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κατά φυσικού προσώπου, η οποία αφορά αξιόποινη πράξη που καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο του κράτους-μέλους καταδίκης,

β) «ποινική διαδικασία»: η προδικασία, η διαδικασία στο ακροατήριο, η διαδικασία των ενδίκων μέσων και η εκτέλεση,

γ) «ποινικό μητρώο»: το εθνικό μητρώο ή τα εθνικά μητρώα στα οποία καταχωρίζονται οι καταδίκες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.