.

Άρθρο 17
Σχέση με άλλες νομικές πράξεις
(άρθρο 20 της Οδηγίας)

1. Ο παρών νόμος δεν επηρεάζει την εφαρμογή του Kανονισμού (ΕE) αριθμ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003 «για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1347/2000», της σύμβασης της Χάγης του 1996 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών ή της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών.

2. Ο παρών νόμος δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4307/2014.