.

Άρθρο 22
Διαβίβαση πληροφοριών
(άρθρα 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 και 7 παράγραφος 2 της απόφασης – πλαίσιο)

1. Η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών-μελών για τις καταδίκες των πολιτών τους στην Ελλάδα, όπως αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο. Αν είναι γνωστό ότι ο καταδικασθείς είναι πολίτης περισσοτέρων κρατών-μελών, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά τα κράτη-μέλη, ακόμα και όταν ο καταδικασθείς είναι και Έλληνας πολίτης. Κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, η ημεδαπή κεντρική αρχή μπορεί να πληροφορεί την κεντρική αρχή του κράτους-μέλους ιθαγένειας του προσώπου ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός των ποινικών διαδικασιών.

2. Πληροφορίες σχετικές με μεταγενέστερη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο διαβιβάζονται αμέσως από την ημεδαπή κεντρική αρχή στην κεντρική αρχή του κράτους-μέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος.

3. Επιτρέπεται η διαβίβαση αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας στην κεντρική αρχή του κράτους-μέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος, εφόσον αυτή το ζητήσει, προκειμένου να εξετάσει αν απαιτείται η λήψη μέτρου σε εθνικό επίπεδο. Η ημεδαπή κεντρική αρχή αναζητά από το αρμόδιο δικαστήριο τη δικαστική απόφαση και τη διαβιβάζει στην αιτούσα κεντρική αρχή του κράτους-μέλους.