.

Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο)

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 574 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα στοιχεία της ταυτότητας που είναι αναγκαία για την εξατομίκευση του προσώπου στο οποίο αφορά το δελτίο και ιδίως το πλήρες ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, την ημερομηνία, την πόλη και το κράτος γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, το τυχόν προηγούμενο ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο, τον αριθμό και το είδος των εγγράφων ταυτοποίησης και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Αν πρόκειται για έγγαμο, αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του συζύγου.»

2. Στο άρθρο 574 παράγραφος 2 περίπτωση βε΄ προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Επίσης, γίνεται μνεία της ημερομηνίας κατά την οποία η απόφαση κατέστη αμετάκλητη.»

3. Στο άρθρο 574 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Ο χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης».